Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 154. lpp., 30. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nhelewehl

1: Eß peeminnohß red§ejis Śeewu / kattra ick auxtohß Śwäht-
2: kohß py Deewa Ghalldu ghaja. Preek§ch Ba§nizas=Kunngha
3: Krähßlu śawus Ghräkus śuhd§ädama ar A§śarahm runnaja /
4: preek§ch Altari nahkdama ka klannijahß winja / Rohkas pazällda-
5: ma winja noputehß / und kad winjai ta Deewa Meelä§ta dohta
6: klua / nhe §innaja winja / ka winjai by Atzis pazellt / preek§ch Kruhti
7: śi§teeß / ghau§che nopuh§teeß / und tha turreteeß / ka eß patz / und zittz
8: daśch labbs domajam / ta Śeewa 䧜oti beß Willtas. Bett Dee-
9: wam §chähl / Deews nhe lickahß śöw pa Ghallam śmeeteeß.
10: Winja blehdighu Śirrdi licka Deews red§eht / ka winja preek§ch
11: Tee§śu tappa apśuhd§äta / Burrwibas dehļ / patti iß=śatzijahß /
12: Raggana 䧜oti / unnd ko winja py Deewa Ghalldu biju§śi / darri-
13: ju§śi gir / taß nhe klajahß mann ick=kattram śchinny Weeta` śatziet.
14: Red§eeta / mieļi Draughi / ka ghruta leeta gir preek§ch Ļau-
15: deem śmaidehteeß / und Deewa ghribbeht peewillt. To Śoh-
16: dibu JE§us Chri§tus ścheitan peeśacka wi§śeem tadeem Willt-
17: neekeem / ka tadeem Kokeem buhß ißrädäteem tapt; unnd
18: zaur Syrach: Peeraughi / ka tawa Deewa=bijaśchana nhe
19: buhß willta Leeta / unnd nhe kallpo winjam ar willtighu
20: Śirrdi. Nhe meckleh Teickśchanu no Ļaudeem zaur
21: Willśchanu / und peeluhko / ko tu runna / titzi unnd darri /
22: und nhe usmetteeß patz / ka tu nhe kriet / und kauna` tohpi /
23: und taß Kungs tawu Blehdibu §innamu darra / unnd
24: töw preek§ch wi§śeem Ļaudeem räd§oht ghruh§ch / tapehtz /
25: ka tu nhe e§śi ih§täne Deewu biedams kallpojis / unnd ta-
26: wa Śirrds willtigha biju§śi gir. Wings Śaimneex / kat-
27: ters Wiegas=Kohku deh§tijis by / und treijohß{treijehß} Ghaddohß Au-
28: gļus ghaidijis / bett nheneeka dabbujis / pawehļ / ka buhß to beß-
29: augļu Kohku nozirr§t / §tah§ta taß patz Kungs JESVS. Nhe
30: weens Śaimneex zee§ch labpraht Driggeni śawa` Dahr§a` / nhe-
31: lewehl nheaughligu Kohku; ka buhtu tad Deews zeetis Debbe§-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015