Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 124. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: t§chettri=tuhxto§chi

1: nomirrtu / Ai§to Zitti by no Tahlenes attnahku-
2: §chi.
3: Winja Mahzekli adbilldeja tam / kurr jämmam
4: mehß §cheitan Mai§es Tuxne§śy / ka mehß tohß pee-
5: ähdenajam? Vnd Wings jautaja teem: Zeek Mai-
6: §es gir jums? Tee śatzija / Śeptingi. Vnd Wings
7: pawehleja teem Ļaudeem / ka teem töw wir§śon
8: Semmes pa§śeh§t by. Vnd Wings jehme tahß
9: śeptingas Mai§es / und patteitze / und pahrlau§e
10: tahß / und dehwe tahß śaweem Mahzekleem / ka tee
11: tahß pa§śchas preek§cha zälltu / unnd te zehle tahß
12: teem Ļaudeem preeh§cha. Vnd teem by magke-
13: niet Siwitingi / und Wings patteitze / und paweh-
14: leja tohß pa§śchus arrid§an preek§cha ne§t. Bett
15: tee ehde / und pee=ehde / und śala§śija tahß attlicku-
16: §chas Drußkas / śeptingus Kurrwus / und to by py
17: t§chettri=tuhxto§chi / kattri turr ähdu§chi by. Vnd
18: Wings attlaide tohß no śöw.
19: MJeļi Draughi / Mehß ä§śam ar Deewa
20: Spähku to Laiku peed§iewoju§chi / ka mehß py śa-
21: wu Druwu eetam / und ghribbam Deewam pa-
22: teickdami to Dahwanu śajembt / und to Mai§iet
23: ee=ghree§t / ko taß §chäliegs Deews mums audśenajis und dehwis
24: gir. Ai§to ta Labbiba us Lauku nhe augh no śöw pa§śchu / no
25: nhejau§chu / nhe tadehļ ween / ka ta kļuh§t labbe ee=§trahdata; bett
26: taß §chehligs Deews aud§ena to / ka taß Konings Dawid śacka:


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015