Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 120. lpp., 23. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: dußmigha

1: pällna Deewa Dußmibu / katters beß Wainas / ghribbädams
2: attkoh§tees / attreepteeß dußmo ar śawu Tuwaku / taß gir preek§ch
3: Deewa Waighu Śläppkaws. Ai§to Wings ar śawu nicknu
4: Śirrdi leela` Nhewe§śeliba` wäddahß / pa=ih§śena śawu D§iewibu /
5: und darrahß śöw pa§ścham Nahwes / ka taß Mahzetais Syrach
6: śacka: Bahr§śiba unnd Dußmiba pa=ih§śena D§iewibu.
7: Manns Draugs / da§śch gir räd§äh§tz und d§irrdähtz / kaß peepeh-
8: §che nomirris gir no leeleem Dußmeem.
9: Tu dußmiegs buhdams Bähdas und Rai§u darri tam / us
10: ko tu nhe pattee§śe dußmo / und ja tu py Laiku nhe att§tah§śi no
11: Dußmeem / tad töw tawa Śirrds taps pahr=jämbta / tick ļohte /
12: ka tu Warras=Darrbu tawam Tuwakam darri / kam wiß Wai-
13: nas nhe gir. Nabals by tam Dawidam Barribu leed§is / taß
14: śahpehja{śahpehjam} tam Dawidam tick ļohte / ka Wings ab=§wehrejahß
15: tha attkoh§teeß prett to Nabal / ka nhe Śunnim by tam attlickt /
16: nhe weenu Zillwäku ghribbeja Wings śchähloht / kaß Nabaļa
17: Namma` by / wi§śus ghribbeja Wings apkaut. Red§i / tha by
18: Dawids no leeleem Dußmeem pahrjämbtz / ka Wings wiß nhe
19: abdohmaja / ka ta Gha§pa§cha Namma` / unnd zitta Śaime nhe
20: by Winjam ko leeghuśchi / neds ko Ļaun darrijuśchi. Jhten tha
21: śchinnies Laikohß da§śch no Dußmeem ka trax ghree§chahß / nei
22: taß Deewu / nei ghohdighus Ļaudis kaunahß. Kam nu tahda
23: nickna dußmigha Śirrds gir / unnd dohma us Attreepśchanas /
24: und ka taß warrätu attkoh§teeß / tam buhß §innaht ka taß Dee-
25: wa preek§cha Śläppkaws gir / und ihten tho Śohdu attraß / ko
26: tahds dabbu / kaß Zillwäku nokahwis gir / ja Wings to nhe dab-
27: buis ścheitan śchinny Pa§śauleh / ghann Wings to attraß preek§ch
28: Deewu / tha Atzis unnd Rohkas tahds Dußmo=Puhkis nhe iß-
29: behgs / ja Wings py laiku śawus Ghräkus nhe att§ieß / no teem
30: nhe att§tahß ? und Deewam tohß nhe noluhx. Ai§to ścheitan /
31: ścheitan wi§śi Ghräki peedohti tohp / ścheitan / ścheitan taß


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015