Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP2, 109. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: §tradadams

1: mums nhe buhtu wiß=labb dehwis / kad mehß winju luh-
2: d§am / śacka JE§us Chri§tus. Tadehļ luhd§eeta / tad juhß
3: dabbui§śeeta / mecklehjeeta / tad juhß attra§śeeta / klaud§ena-
4: jeeta / tad taps jums attwährtz.
5: Ghribbi tu ko labb red§eht / tad Strahda. Ai§to tha śak-
6: ka JE§us Chri§tus: ißmetteeta juh§śus Tieklus. Deews ghribb
7: mums buhß §tradaht / ja tu ghribbi Mai§es Reezini / tad śneeds
8: pehtz to. Deews töw to rahda / und dahwa / iß=§teep tu tawu Roh-
9: ku / und §tradadams śneeds pehtz to / tad tu to dabbui§śi. Śwee-
10: drus no tawu Waigu pillinadams ehdie§śi tu tawu Mais /
11: śacka Deews patz. Jeb§che töw śuhre nahkahß tawa Vstur-
12: reśchana und Lauka=Darrbs / nhe bähdajeeß tadehļ / Ai§to
13: Deews gir tha raddijis / mahza Syrachs. Ko darra tee Skud-
14: dri? Ey Ślinngki py Śkuddreem / śacka taß Konings Salo-
15: mons / und mahzais no teem / und usluhko winjo D§iewo-
16: śchanu / jeb teem ney Leels=Kungs / ney Wirßneex! ney
17: Kungs gir / tomähr tee darrahß śawu Mais Wa§śara` /
18: und krah§ta śawu Barribu Pļaujama Laika`. Bett kaß
19: nhe ghribb §trahdaht / tam arrid§an nhe buhß eh§t / śacka taß
20: Apu§tuls Pahwils.
21: Vsluhko wehl ween reis to Kunghu JE§um / Wings töw
22: śchinny Ewangelio rahdih§śeeß / ka tahds Kungs / kaß töw mieli-
23: ghe usrunna / kad tu ļohte iß=bijeeß und no§kummiß e§śi. Pehteris
24: räd§ädams to leelu Brienumu / ka weena` ma§a` Briedy Winjam
25: tick dauds Siwis Tiekla` ee=d§ietas tappa / ißbijajahß Wings /
26: kritta Je§u apkahrt zeļļeem / und śatzija / Kungs ey no man
27: ara / eß äßmu weens ghrehziegs Zillwähx. Taß nabbags
28: Pehteris abdohma / ka Wings nhe gir zeeniegs tahdu leelu Da-
29: wanu no JE§u Chri§to dabbuit / tapehtz / ka Wings Ghrezeneeks
30: 䧜ohtz. Zitti Ļaudis leeli mättahß / kad teem dauds py Rohkas.
31: Bett Pehteris at§ie§t Deewa Dahwanu / und §ämmojahß / §chkee-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015