Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 96. lpp., 7. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Meeles

1: ghree§ts Bährns buhdams / tickai a§toņas Deenas wätz. O Zill-
2: wähx / tu arrid§an wehl Bährns buhdams dohma us tawu
3: Radditaju / pirrms tahß ghruhtas Deenas wehl nahk /
4: und Wätzums pee eet / kad tu śatzie§śi : Tahß ( Deenas )
5: mann nhe patiek. Muh§cham tam labbe nhe iß=doh§śeeß / kaß
6: tohß Pugkus śawas Jaunibas Wällam dohd ohśchnaht / bett
7: tahß bee§as Meeles śawas Wetzibas Deewam preek§cha zeļļ.
8: Tapehtz nhe kahwejeeß / o^ Zillwähx / no Ghräkeem att§tahteeß.
9: Ghribbi tu ka Chri§tiets Zillwähx apghree§teeß / tad nhe waija-
10: gha töw Na§i meckleht / triet / und ar to tawas Mee§śas maitaht :
11: bett to Na§i tha Deewa Wahrda usmeckle / und ar to apghrees ta-
12: wu Mutt und Mehl / ka tu Deewa Wahrdu nhe runna nhe parei-
13: §e / ka tu nhe mälo und tawu Tuwaku nhe apmälo. Apghrees ta-
14: was Au§śis / tahß gir ihs śchim bee§as bijuśchas Deewa=wahrdu no
15: Mahzetaju / und labbu Mahzibu no ghohdighu Zillwäku klau§śi-
16: teeß. Apghrees tawas Au§śis / śacku eß / ka tahß plahnas tohp / nhe
17: beßkaunighus Wahrdus / und d§eeßmas / und wätzo Bahbo Pa§-
18: śakas / und Mälus klau§śiteeß / bett Deewa Wahrdu / und labbu
19: Mahzibu d§irrdeht. Ja tu taggad nhe ghribbi d§irrdeht / kad JE-
20: §us Chri§tus śacka : Nahzeeta §churr py mann : tad buhß
21: töw pa§tara` Deena` ja=d§irrt taß Wahrds : Eita noh§t no
22: mann / juhß nolahdäti : Apghrai§i tawas Atzis / und nhe §kat-
23: teeß pehtz to / kaß töw Ghrähkohß weśt warr. Zell tawas
24: Atzis us to Kunghu / kas Debbe§śies d§iewo / no tennenes
25: töw Palliegs nahk. Apghrees tawas Rohkas / turri Nag-
26: gus /nhe jemm to ko tu nhe e§śi litzis / nhe §ohds / nhe kamp śchurrp
27: und turrp / nhe śneed§ees kur töw nhe peedärr / bett §trahda ar
28: tawahm Rohkahm / und nopellnijehß ko labb. Apghrai§i
29: tawas Kajahß / nhe leeds tahß eet us to Zeļļu / kur Beßdeewi-
30: ghi eet / ai§to winjo Eeśchana att=§needs to Ell. Leetzees Dee-
31: wa Wahrdam palickt tawahm Kahjahm par Śwetz us
32: tawu Zeļļu : Apghrai§i tawu Śirrdi / ta dohma da§cha reis /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015