Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 84. lpp., 19. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: A§śaka

1: woju§śi Attraitne buhdama ; pirrms Winja ap=pretzejahß / buhß
2: winja arrid§an kahdus śe§śch=śepting=padeßmitt Ghaddus wätza
3: biju§śi. Tahda` illgha` Laika` winja dauds Nhelaimes buhß
4: peed§iewohju§śi / und kad winja Deewu bijaja /buhß winja da§che
5: reis nopuh§damees us to Kunghu JE§um ghaidiju§śi. Śchy
6: Attraitne nu nahze arri tanny pa§ścha` Laika` Ba§niza` buhdama
7: klaht / und runnaja wi§śu labbu no Bährnu JE§u.
8: Mieļi Bährni / Śchie wetzigha Gha§pa§cha Jumprawa
9: buhdama / ghohdighe turrahß / winja nhe biju§śi Pui§cho=Bahda /
10: ka Deewam §chähl śchinnies Laikohß / Meitas wairahk meckleh
11: Pui§chus / nhe ka Puiśchi pehtz Meitu pretze. Tadehļ arrid§an
12: Waiņax Ghubbeny pa=leek / und Klepis pills kļuh§t ais Laiku /
13: und pa=leek Kauna` . Skai§ta Meita beß ghohdu / gir ka
14: kahda Zuhka ar śälltu Kehd / śacka Salomon.
15: Śchie Gha§pa§cha d§iewodama ar śawu Kunghu / arri-
16: d§an ghohdighe turrahß / winja zeeni to und mieļo / ka śawu Śirr-
17: di. Vnd tha buhß irr taggad wi§śahm Śeewahm d§iewoht ar
18: śawu Draughu. Ai§to mieligha Śeewa eepreezina Wieru /
19: und darra tam liexmu D§iewośchanu ; bett ļauna A§śaka alla§ch
20: Duhmus quähpena.
21: Śchie Ga§pa§cha Attraitne buhdama arrid§an ghohdi-
22: ghe turrahs. Winja kallpo Deewam Deenas und Nacktis
23: ghawädama / taß gir / winja nhe pee=rijehß / nhe pee=d§ehrehß /
24: bett ghaddighe turrejahß eek§chan Ehśchanas und D§errśchanas /
25: ka ta warrätu no Śirrds Deewu pee=luhkt.
26: Da§cha Attraitne pirrms taß Wiers apracktz / jaw dohma
27: und §kattahß{§chattahß} us zittu. Bett tahdeem Deews arrid§an attmaxa
28: śawu Kahribu / ka tee tahdu attkal dabbu weeta` / kaß to 䧜ośchu
29: Schkillingiti ißpļieteh / Sirrghu ißmaina / Ghohwi / Kattlu /
30: Śacktu / Śax§chu ißthehre / und wehl par Patteizibu tohß Kau-
31: lus ar Schkinnaghu śauteh und mehk§chke / pehtz wehl wiß bähg
32: noh§t.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015