Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 79. lpp., 16. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Gomorrha

1: Wall§tu turreht. Bett ta gir Brienuma Leeta / ka no tahdu
2: Spähku nheneeka red§eht warr. Wings / taß Kungs JE§us
3: Stally no nabbaghas Mates pee=d§ämm: Ścheh nhe gir nhe-
4: kahdi Śullaiņi / kattri tam Ghohdu parahda: ścheh nhe §tahw
5: taß Kei§ers Augu§tus / nei taß Konings Herodes / nei zitti auxti
6: Kunghi:Jo§eps / Maria / Simeon / Anna / und zitti nabbaghi
7: Ļautinji / tee dohd śchim Koninjam ghodu / taß gir brienums.
8: Jhten tha irr taggad winjam wehl noteek. Taß wahjahgs
9: Pullzings dohdahß py Kunghu JE§um / und at§ie§t to ween
10: par śawu ih§tänu Koninju.
11: Kad Deews to pirrmu Pa§śaul ar leelu Vhdeni apślieze-
12: naja by Noah / winja Śeewa / trieß Dähli / und tick dauds Śee-
13: was ta Catholi§ka Ba§niza / und wehl irr to §tarrpa` weens by
14: Blehds / taß Chams.
15: Pehtz Deews ghribbädams pahrklau§śiet / ko tee Ļaudis
16: eek§chan Sodom / Gomorrha / und teem zitteem trimm leeleem
17: Pilleem no śawu Mahzetaju to Loth mahziju§cheeß / nhe warr
18: Wings nhe deßmitz Zillwäkus attra§t / kattri Deewa=titzighi
19: buhtu. Taß Proweets E§aias no to śwähtu Gharru iß=mah-
20: ziets §inna ka ta Kungha JE§u Mahte 䧜oti weena Jumprawa /
21: und tha Proweeta Radda / und runna dauds no Chri§ti Wall-
22: §tas: bett pehtz tick §chehlighe Wings śacka: Kungs kaß d§irrd
23: mu§śu Mahzieśchanu. Taß Proweets Jeremias śacka:
24: Deews taß Kungs usmodenahß tam Dawidam taißnu
25: Aughumu / und tam buhß Koninjam buht / kaß pa=rei§e
26: waldies / und Taißnibu und Tee§śu Pa§śauleh zellß: bett
27: papreek§che wings jaw §chehlojahß und śacka: Eita jehle par
28: wi§śahm Eelahm eek§chan Jeru§alem / und lukojeeta /
29: arrieg juhß Weenu attrohdaht / kaß parei§e darra / und
30: pehtz tahß Titzibas d§ännahß. Tee Apu§tuļi gir mahzi-
31: juśchi tohß Ļaudis no tha Kungha Chri§ti Pee=d§imśchanas / Zee-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015