Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 66. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Mahja=weeta

1: Vs weenu Briedi tee śawus Lohpus Lauka` att§tahie / pawehle
2: tohß Deewam / laid Wings tohß śarrgha{śarrha} : ścheem Śirrds n䧜äß
3: us to Pa§śaules=Pe§titaju. Dauds baggati Ļaudis to nhe dar-
4: ra: jo wairahk da§cham py Rohkas / jo mah§ahk Wings pehtz
5: to Kunghu JE§um und winja Wahrdu bähda. Śchiß śacka:
6: eß äßmu Tierumu pirrzis / und mann ja=eet / to aprau-
7: d§iet; ohtris śacka: eß äßmu peetzjuhgus Wehrśchus pirr-
8: zis / mann ja=eet taggadien tohß apraud§iet / treśch
9: śacka: Mann Śähta` Darrbo ghann / nhe gir mann pat-
10: tapas Ba§niza` eet. Tee gir ka kahds Ghailis katters wairahk
11: Zeeni Mee§cha=ghraudu / nhe ka leelu Sällta=ghabbalu.
12: Juhß / o^ Chri§titi Deewa Bährni / turreeteeß tahdu Śirr-
13: di / kahda tam Koninjam Dawid by / und śackaita ar to: No
14: Śirrds dibben eß töw mieļo / Kungs / und kad mann töw
15: gir / tad nhe bähdajo eß pehtz Debbeß und Semmes.
16: Jo ta D§iewiba auxtaka gir / nhe ka ta Nahwe / Debbeß auxta-
17: ka nhe ka Semme / Dweh§śele baggataka nhe ka Mee§śas: ka-
18: pehtz tad mehs wairahk d§ännameeß us to kaß ma§ahk gir?
19: Tad eita nu / mieļi Draughi / ar ścheem Ghanneem/ Stal-
20: ly / aplukojeeta ar Atzeem juh§śas Titzibas to Kunghu CHri§tum
21: JE§um parei§e. Wings ghulleja Bettlehemeh Stally / Śil-
22: leh / ai§to winjam nhe by Ruhmes Mahja=weeta! O kahda lee-
23: la Nabbad§iba! o^ kahda leela Sämmośchana! Mums / mums
24: śacku eß / mums par labb gir JE§us Chri§tus tick §ämms / tick
25: nabbags tappis. Mums by muh§śo Ghräko dehļ ghulleht /
26: nhe Stally / nhe Kohka=nhhe Ackmiņa=Śilleh / bett Elles widdu /
27: Elles Duhxny / katters bägg muh§chighe ar Śährahm /
28: kur tee beßdeewighi ghull ka Ahwis / unh ta muh§chigha
29: Nahwe krämmt tohß / Tee Duhmi no winjo Mohkahm
30: zeļļaß muh§cho muh§cham / und teem nhe gir Meers nei dee-
31: nas ney naktieß. Nhe gir ta ghruhta zeeta Ghuļļa? Bett doh-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015