Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 535. lpp., 24. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: ap§kumjoht

1: py Zillwäkeem / und Wings py teem d§iewohß / unnd tee
2: Winja Ļaudis buhß / und Wings patz Deews ar teem win-
3: jo Deews buhß. Tad wi§śi Deewabijataji und Titzigi d§eedahß:
4: Ka krahßni gir tawi D§iewohkļi / Kungs Zebaoth / Kungs
5: to leelo Pullko. Śwähti gir tee / kattri tawa` Namma`
6: gir / tee teitz töw alla§ch.
7: Aran ścho Mahzibu mahzaiteeß / mieļi Deewa Bährni/ to
8: leelu Mielä§tibu tha Śwähtu Gharra / nomanniet: tha Mielä-
9: §tiba gir tick leela / ka Zillwäka Mehle to nhe warr par pillam
10: teickt. Deews taß Śwähtz Gharrs nahk py jums / und apdah-
11: wena jums ar tick da§chadahm Dahwanahm. Kaß nhe ghrib-
12: bätu taggad śatziet ar to Koninju Dawid: Ock Kungs / kaß gir
13: taß Zillwähx / ka taß töw tah ruhp? unnd tha Zillwäka
14: Bährns / ka tu to tah zeeni?
15: Kad Maria py tahß wätzahß Eli§abeth nahze / brienojahß
16: śchie / unnd śatzija: No kurrenes mann taß nahkahß / ka tha
17: Mahte / manna Kunga py man nahk? Wehl wairahk ick=kat-
18: tris muh§śo §tarpa` / und śawa` Weeta` brienojahß / und śacka: Ack /
19: no kurrenes mann taß nahkahß / ka ta śwähta Triaidiba py mann
20: nahk / Deews taß Tähws / Deews taß Dähls / Deews taß śwähtz
21: Gharrs / manns Radditais / manns Pe§titais / manns Śwähtz=
22: darritais? Bett darraita nu ko darridami / peeluhkojeeta ka juhß
23: śchohß Weeśis ka peedärr{pedärr} śajämmaht / und tohß ar tieścheem Grä-
24: keem nhe ap§kumjoht: ai§to kaß Deewa Ba§nizu śamaitah /
25: to Deews attkal śamaitahß / raxta taß Apu§tuls Pahwils.
26: Ack / dohma taggad daśch ghohdiegs Zillwähx / ka buhß
27: mann turreteeß / ka śchee dahrghi Weeśis irr py mann nahktu /
28: und eß tick dauds Labb dabbuit warru? To mahza töw śchei-
29: tan Deewa Dähls / śatzidams: Kaß mann mieļo / taß man-
30: nu Wahrdu turrehß / unnd manns Tähws to mieļohß /
31: py to mehß nahxim / unnd Mahja=Weetu py to dar-
32: rie§śim. Ghribbi tu nu / ka ścheem Weeśeem buhß py töw


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015