Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 534. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Mahja=Weeta

1: peelicka und krahja wehl wairahk / da§śch nhe buhtu titzejis / kahda
2: Mannta teitan by śakrahta. Bett wi§śa śchy / ar to Manntu /
3: kaß tanny Ba§niza` wehl paghlabbohtz tappa / by willtiga Bag-
4: gatiba / und neeka Mannta / tee Chaldeeŗi / Antiochus Epiwanes /
5: Pompejus / und tha Titi We§pa§iani Kaŗŗa=Ļaudis to Deewa
6: Nammu poh§tidami / attjehme wi§śu to Manntu. Śahwahda /
7: mieļi Draughi / gir Muh§śas Śirrds Mannta / tha Baggatiba
8: palleek muh§chige; Kaß gir auxtahx ka Deews / tha auxtaka Man-
9: ta? Tha gir tha Mannta / kurr Saggļi nhe rax / und ka tha
10: Manta muh§śahs Śirrdieß gir / tah buhß arrid§an muh§-
11: śahm Śirrdehm turr buht / kurr tha Mannta gir / mahza
12: mums Deewa Dähls.
13: Śä§ta` Kahrta` / usturr taß Śwähts Gharrs to Mahja=
14: Weetu tahß Śirrds / kattra Deewam padäwuśeeß gir. Tha
15: Ba§niza / kattrra wätzohß Laikohß eek§chan tahß Pils JEru§alem
16: by / tha gir jaw śenn ißniekuśi / muh§cham nhe kļuh§t tha attkal
17: ustaiśita. Bett tha Mahja=Weeta tha Śwähta Gharra pal-
18: leek muh§chighe: ai§to tha Deewabijataja Dweh§śele nahk und
19: duß Deewa Rohka` / und nhe kahdas Mohkas to ais=§kaŗŗ /
20: und tai Mee§śi buhß pa§tara` Deena` usmohdenatai tapt / und ar
21: śawu Dweh§śel attkal kohpa` śa=eeteeß: Ai§to ja taß Gharrs
22: tha / katters JE§um no Mirroņeem usmohdenajis gir /
23: eek§chan jums d§iewo / tad irr taß patz / kaß Chri§tumm no
24: Mirroņeem usmohdenajis gir / juh§śas mirr§tamas Mee-
25: śas d§iewas darrieß / tha dehļ / ka winja Gharrs eek§chan
26: jums d§iewo / §tahw raxtietz to Römeŗo Ghrahmata` a§tota`
27: Weeta` .
28: Śeptita` Kahrta` / darra taß patz Gharrs to pa§śchu śawu
29: Śirrds=Mahja=Weetu śwähtu / unnd eewädd Mee§śu und
30: Dweh§śel kohpa attkal śaweddis winjo Kungha=Preeka` . Teita
31: d§irrdeh§śim mehß to Ball§śi: Red§i / teitan Deewa Buhda


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015