Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 530. lpp., 12. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Mahja=Weeta

1: Wahrdu turr / tad nomanna ick=kattris / ka śchiß {/} Ghohds nhe
2: kļuh§t ick=kattram Zillwäkam darriets.
3: Deews tohß pirrmohß Zillwäkus raddidams tadehļ śawa`
4: Ghiemy raddijis by / ka Wings py teem d§iewoht unnd pallickt
5: warrätu / ar śawu Schäla§tibu śchinny Pa§śauleh / und ar Ghoh-
6: du und Ślawu winja` nahkohścha` muh§chigha D§iewośchana` :
7: tapehtz du§śeja Wings arri eek§chan teem tudeļļ ka Wings tohß
8: by raddijis / und turreja Śwähtkus winjahß Śirrdieß. Bett kad
9: tee pa§śchi pirmi Zillwäki / und mehs Wi§śi eek§chan teem / no Dee-
10: wu zaur Ghräkeem noklieduśchi / und py winja Eenaidneeku / to
11: Wällu pee=klieduśchi 䧜am; tad 䧜am mehß / ka mehs pa§śchi /
12: und no śöw pa§ścheem 䧜am / D§iewokli to Wällo / und Mah-
13: ja=Weeta wi§śo nhe§chkie§to Gharro / und wi§śo nhe§chkie-
14: §to Ghräko=Puttno.
15: Ja tad nu taß Zillwähx ghribbahß śawu pirrmu wätzu
16: Ghohdu attkal dabbuit / und par Deewa mieļu D§iewohkli dar-
17: riets tapt / tad buhß tam Śwähtam Gharram py to Zillwäku
18: §trahdaht und to ißtaiśiet / und ißghehrbt. Vnd to darra Wings
19: arr und zaur to §chehlighu Wahrdu tha śwähta Ewangelii / eek-
20: §chan to zeļļ Wings mums preek§cha to leelu Labbudarriśchanu /
21: ko JE§us Chri§tus mums ar śawu Darrbu unnd Mohkahm tick
22: śuhre und ghruhte nopellnijis gir. Tha Weeta / kur taß Wahrds
23: mahziets kļuh§t / gir taß Mahzibas=Ammatz / to Wings arrid§an
24: ee=tai§śa / und usturr / tapehtz taß tha ( śwähta ) Gharra Am-
25: matz teickts kļuh§t Deewa Ghramata` . Vnd zaur to taß śwähtz
26: Gharrs py mums §trahda / und mahza nhe ween no ahrenes / bett
27: irr no eek§chanas / und eedäd§ena to Titzibu / unnd wi§śenadus
28: krahßnus Augļus / kattras no tahß Titzibas ißplauxt und attlätz.
29: Vnd ka Deewa Gharrs Raddijuma Laika` us teem Vhdeneem
30: liddinajahß / und tohß ißtaiśijis / ihten ka kahda Wißta us Pau-
31: teem tupp und ka liddinaht liddina; ihten tha liddina taß śwähtz


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015