Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 529. lpp., 28. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Mahja=Weeta

1: nahk / turr irr taß Śwähtz Gharrs gir / und śawu Mahja=Wee-
2: tu darra. Taß mums leels Ghohds / ka tha wi§śa śwähta Triai-
3: diba py mums nahk / und muh§śahß Śirrdies d§iewo. Labbi Drau-
4: ghi śohlahß weens ohtru apluhkoht par Śwähtkeem.
5: Zillwähx Zillwäku apluhko / ma§u Briedi bijis / eet Weeśis attkal
6: śawu zeļļu. Bett ścheitan nahk py mums Deews patz / taß nhe
7: nahk tuk§ch / bett ar pillu Roku / Wings attnäß und ißdalla mums
8: wi§śas Leetas / kaß mums py Mee§śas und Dweh§śeles waijagha.
9: Ta Semme gir pilla no Deewa Labbumu / Wings nhe leek
10: nhe kahdu Labbumu teem Deewabijatajeem truhkt / d§eed
11: taß Konings Dawids. Kad Kaimings py Kaiminju / Radds py
12: Raddu / Draugs py Draughu nahk / tad ghaida Weeśis meelo-
13: jams. Bett śchiß Weeśis / taß Śwähts Gharrs / ar Deewu to
14: Tähwu / und to Dählu py mums nahgdams nhe kļuh§t no mums
15: meelohtz / bett Wings meelo mums. Kad Deews taß Kungs py
16: Abraham ee=ghaja / apdahwenaja Wings to ar jaunu Dählu / ka
17: mehs la§śam pirrma` Ghramata` Mo§is a§tota`=pa=deßmita` Wee-
18: ta` . Kad śchiß Kungs py mums nahk / tad Wings mums pillu
19: ee=ley / Labbums und Schäla§tiba py mums gir / kamähr
20: mehs d§iewojam / nhekadu Manntu Wings leek teem pee-
21: truhkt / kattri ścho Kungu meckleh. Śchinny Ewangelio teitz
22: Chri§tus / ka taß Śwähtz Gharrs śawu Mahja=Weetu muh§-
23: śahß Śirrdies turrädams / ar śeptinjeem Dahwaneem mums ap-
24: dahwena. Pirrmahk / tai§śa taß Śwähts Gharrs tha Zillwä-
25: ka Śirrdi śöw par D§iewokli. Chri§tus JE§us ścheitan śohli-
26: dams / ka taß patteeß Deews §chehlighe nahkt und Mahja=Wee-
27: tu darriet ghribb / tad räds und proht jaw ick=kattris / ka muh§śo
28: Śirrds no śöw pa§śchu Deewa D§iewoklis und Mahja=Weeta
29: nhe warr buht. Vnd kad Wings tickai tam śohlijis gir / Wings /
30: ar śawu Tähwu / und to śwähtu Gharru / ghribbohtz py to nahkt /
31: und Mahja=Weetu py to darriet / kaß Winju mieļo / und winja


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015