Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 512. lpp., 29. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Mahja=Weeta

1: d§an eek§chan Chri§to und ar Chri§tum wi§śas labbas und wi§śas
2: pillnighas Dahwanas. Kad mehs Deewu luhd§am tad luhds
3: Chri§tus eek§chan mums / ar mums / und par mums / und ar śawu
4: Luhkśchanu wings pällna ka muh§śa Luhkśchana paklauśita tohp.
5: Par tahdu Mielä§tibu und Schäla§tibu pateitz / M.D. ta-
6: wam Widdetajam und Pe§titajam / tawahß Bädahß und Nhe-
7: laimeh / paļaujeeß us to Luhkśchanu tawa Brahļa JE§u Chri§ti.
8: Kad tu ghribbi / ka śchinny Pa§śauleh zittam preek§ch töw
9: auxtu Kunghu luhkt buhß / tad buhß töw leelas Dahwanas att-
10: ne§t: Śchiß taß Kungs JE§us nhe ghribb zittas Dahwanas par
11: śawu Luhkśchanu / ka ween pateizighu Śirrdi / und ka töw winja
12: Wahrdu buhß d§irdeht / und tha titzeht und d§iewoht / ka Wings
13: töw śawa Wahrda mahza. Zitto Lau§cho Luhkśchana gir Will-
14: ta=Leeta: bett tha Luhkśchana / kattra eek§chan unnd ar Deewa
15: Dählu usbrautz / taß dauds Labbumu lied§a no Deewu attn䧜aß.
16: Chri§tus braugdams Debbe§śies / tappa pa=waddiets no
17: dauds tuhxtohścheem Engheļeem. Ar to gir Wings mums no-
18: pellnijis / ka teem śwähteem Engheļeem irr mums buhß kallpoht /
19: mums alla§chien pa=waddiet / und pa§tara` Deena` no śchahß Pa§-
20: śaules Debbe§śes=Wall§tiba` liexmodami ee=we§t buhß. Jo mehs
21: 䧜am ta Kungha Chri§ti Lohzekļi. Ja tad tee śwähti Engheļi
22: muh§śai Ghallwai / tam Kungham JE§u Chri§to kallpo / tad tee
23: arrid§an mums / Chri§ti Lohzekļeem kallpohß. Winji wi§śi gir
24: kallpighi Gharri / iß=śutiti kallpoht wi§śeem teem / kattreem
25: Deewa Wall§tibu eemanntoht buhß.
26: Chri§tus gir Debbe§śies usbrauzis / und gir mums to zeļļu
27: rahdijis / und tahß Debbe§śes att§lehzis / ai§to Wings śacka: Kur
28: eß äßmu / tur buhs mannam Kallpam arri buht. Tha Pa§-
29: śaule gir tahda Mahja=Weeta / kattra illghe nhe palleek / unnd
30: buhß da§cham drie§ahk iß=eet / nhe ka wings buhtu dohmajis.
31: Mehs d§iewojam ścheitan śwe§ścha` Namma` / wi§śas Leetas gir


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015