Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 471. lpp., 26. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Miggla

1: kad taß Bährns d§iews und w䧜äls peed§immis gir. Tad pahr-
2: śweŗŗ tee Preeki to No§kumśchanu.
3: Ka gir da§śch labbs Deewa=Bährns śawas bähdas zeetis
4: śeptiņus Ghaddus / ka taß śwähtz Jobbs / pehtz Deews ohter=teek
5: winjam addewe / und d§iewoja Wings labba` Meera` / labba`{labba} We§-
6: śeliba` śimbt=und t§chetter=deßmites Ghaddus.
7: Tapehtz Manns Draugs / nhe kurrneh{kurrene} tu / kad tawa Nhelai-
8: me illghe us taweem Kameścheem ghull und töw §peeśch / luhds
9: labbahk Deewu und śacki: Nhe att§tah no mann O Kungs
10: manns Deews / nhe e§śi tahle no mann / §teid§eeß man klaht
11: §tahweht / Kungs / manna Pe§tiśchana. JE§us Chri§tus
12: śacka / ka weens nhetaißnis Śoghis gir bijis / ko lud§e weena nab-
13: bagha Attraitne / ka wings ghribbätu tai Tee§śu doht unnd palli-
14: d§eht. Bett taß Śoghis no pirrm=ghalles nhe ghribbeja / to-
15: mähr pehtz=ghalla / kad ta Attraitne nhe mittejahß no Luhkścha-
16: nas / und winja ick=deenas / ick Stundas / ick briedis tam Śogim
17: Au§śis ghulleja / pallied§eja taß tai: Nhe buhtu tad Deews
18: śawus Bährnus pe§tiet / kattri Winju peeśautz / Deenas
19: und Nacktiß? Ja / śacka Chri§tus JE§us Wings tohß pe§tieß
20: weena` ma§a` briedi.
21: Ma§u Briedi töw ja=zeeśch / kad tu apdohma / ka tawa D§ie-
22: wiba peepeh§ch und dries ais=eet. Jo tu e§śi Zillwähx / no Śee-
23: was us śchahß Pa§śaules pee=d§imbts / ka JE§us Chri§tus
24: ścheitan runna. Negg tad nu weens Zillwähx gir weena waja
25: leeta? ta Zillwäka D§iewiba gir ka kahda ähna / und illghe
26: nhe palleek / ka kahds Wehśch / unnd ka Śallna und Mig-
27: gla / kattra no tahß{to} Śaules{Śaul} tohp iß=däldäta / muh§śa D§iewiba
28: gir preek§chan Deewu ka Plauxta plattums / wi§śi Zillwä-
29: ki gir ka nheneeka / mehß wi§śi śahwie§tam ka Lappas Rud-
30: deny.
31: Pirrmajohß laikohß d§iewoja tee Ļaudis Peetz=śehśch=śimb-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015