Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 47. lpp., 30. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Mahja=weeta

1: nhe läppo tawa` Prahta` . Vs auxteem Kallneem nhe attra§śi
2: tick lähte Zeļļu / und jeb§che turr Zell§ch / tad buhß taß śchaurß
3: und breeßmiegs: Jhten tha kad tawa Śirrds us=puh§chahß ar
4: leelu Lepnibu / und ghribb auxta buht / tad jaw taß Kungs
5: JE§us CHri§tus nhe ghribb py töw nolai§teeß. Teem Kall-
6: neem buhß §ämmeem buht. Ta Jummprawa Maria d§eed ;
7: Deews taß Kungs=ißkai§śa / kattri läppni mättahß śawas
8: Śirrds Prahta` / und pa=auxtena tohß Sämmus. Jht
9: tapehtz śeh§ch Deews tick auxte / ka Wings us to Säm-
10: mu räds / Debbe§śies und us Semmes / śacka taß Konings
11: Dawids. Ko läppo und ghrä§cho tu / O Zillwähx / JE§us
12: Chri§tus patz gir töwis dehļ §ämmojeeß / und tawu Mee§śu und
13: A§śini usjehmeeß und tu ghribbi leels me§teeß / tu / katters tickai
14: e§śi Semmes=Piete / und Pällni. Tapehtz §ämmojeteeß{§ammojeteeß} lab=
15: bahk appack§ch to §pehzighu Deewa=Rohku / ka wings
16: jums par=auxtena śawa` Laika` / mahtza tas Apu§tuls Peh-
17: teris.
18: Śatai§śeeta irr juhß / Manni Draughi / tam Kungham
19: JE§u Chri§to to Zeļļu / ka wings juh§śahß Śirrdieß par ścheem
20: Śwähtkeem ee=eet war / und jums abdahwena ar śawu Schä-
21: la§tibu unnd Mielä§tibu. Att§tajeeta no Ghräkeem / leezeeta
22: jums to śchähl buht / ka juhß Deewa Wahrdu e§śeeta pahrkah-
23: puśchi / apraudaita ickkattris no Śirrds dibben śawus Ghrä-
24: kus / ai§to śaghrau§ita unnd no§kummuścha Śirrds gir tahda
25: Mahjaweeta / kattra tam Kungham JE§u ļohte patiek. Nhe
26: dohma / par Śwähtkeem eß eeśchu py Raddem pa=śehr§teeß / ee-
27: śchu Krohgha` / und tha prohjam / laid eet Ba§niza` / kam wai-
28: rahk Pattapas: O Zillwähx nhe peewilleeß ar tahdu tawu
29: Prahtu! Ka warri tu teickteeß / tu äśohtz JE§u Chri§ti Loh-
30: zeklis / tu 䧜ohtz tha Śwähta Gharra Ba§niza unnd Mahja=
31: weeta / kad tu nhe ghribbi Deewa Namma` nahkt / Deewu pee-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015