Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 456. lpp., 11. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Abohļa=§ahle

1: Kaß tad nu / to abdohmadams nhe ghribbätu śatziet / ka JE-
2: §us Chri§tus weens labbs ghanns gir / ai§to wings pahr§tahw śa-
3: was Ahwis.
4: Wehl leek Wings mums śawu labbumu red§eht eek§chan
5: to / ka Wings tick śirrdighe par mums ghahda. Weens śad-
6: därähtz Ghanns nhe ohla tahß Ahwis : Eß śacka Chri§tus /
7: äßmu weens labbs Ghanns. Da§śch nhe=labbs ghanns nhe
8: bähda wiß tahß Ahwis / tam tahß nhe warr ustitzeht / Wings nhe
9: bähda / jeb tahms Ahweems ghanniba gir / jeb nhe gir. Bett weens
10: labbs ghanns d§änn śawas Ahwis us tahdu ghannibu / kur labba
11: tauka śmallka Sahle / kur ta Abohļa=§ahle augh / ai§to tahda Sah-
12: le tahms Ahweens gharrda und labba Sahle gir. Jhten tahdu
13: ghahdigu śirrdi tur Je§us Chri§tus arrid§an preett wi§śeems / kattri-
14: tam śöw paļaujahß / wings gahda par teems / ka teems jo nhenee-
15: ka nhe truhxt. Śchiß taws Ghanns Chri§tus Je§us iß=wädd töw
16: ickdeenas / py tawu Deewu / py to attrohd tu tawu barribu / ka tu
17: tawu Me§śu warri usturreht. Kad tu ka kahds iß=alltzis Jehrings
18: tawu Ballxni pazell / no śirrds dibben śautz und śacki : Ock muh§-
19: śo Tähws eek§chan Däbb䧜u / Muh§śu deeni§chku Mais
20: dohd mums śchodeen / unnd wiß kaß mums waijagha gir py
21: muh§śas Mee§śas usturreśchanas ; tad Wings attweŗŗ śawas
22: Rohkas / und pee=ähdina wi§śus kattri d§iewo ar labbu
23: Prahtu. Deews dohß jums Liegsda` Mais / und bäh-
24: dohß Vhdeni / śacka taß Proweets E§aias ; Vnd taß Konings
25: Dawids śacka : Eß äßmu jauns bijis / und wätz tappis / und
26: muh§cham nhe äßmu eß red§ejis / to Taißnu att§tahtu /
27: neds winja Śähklu Mais mecklejam. Jo Deews gir tohß
28: Bährnus J§rael / ka śawas Ahwis Tuxne§śy ghannijis / und tohß
29: t§chetter=deßmittus ghaddus lieds pillam usturrejis und pee=äh-
30: denajis. Mais Wings teems no Däbb䧜u dehwe / und Vhde-
31: ni licka wings no Ackmiņeems iß=tetzeht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015