Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 451. lpp., 23. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhew䧜älibu

1: zaur to tapśi tu śwähtz unnd Deewa Bährns. No ścho dohd
2: wi§śi Proweetes Leezibu / ka zaur Winja Wahrdu / wi§-
3: śeems / kattri eek§chan to titz / Pedośchanu to Ghräko dab-
4: buit buhß. Vnd tapehtz gir Wings arrid§an śawu D§iewibu
5: par töw dehwis.Ta gir leela Mielä§tiba / kattru tu nhe warri ar
6: tawu Prahtu ghann ißdohmaht. Jem währa` / manns Draugs /
7: tohß Wahrdus / kad E§us Chri§tus śacka: Weens labbs
8: Ghanns dohd śawu D§iewibu par tahms Ahweems / und
9: attkall śacka Wings: Es dohmu śawu D§iewibu par tahms
10: Ahweems. Weens labbs Ghanns / kad wings räds to Will-
11: ku §kreijam §tarrpan tahms Ahweems / tad eeśahk taß śaukt / täck
12: klahte / ja wings warr paśneekt ar Kohku / tad śitt wings to Will-
13: ku / und nhe dohd tam Waļļu / weenu Aitiņu maitaht / gir wings
14: to jaw Mutteh śaghrahbis / tad tetzinus{tätzinus} täck taß Ghanns pa-
15: ckaļļ / und peśti zeek §pähdams to Ahwi no ta Swähra Muttes.
16: Jhten to gir darrijis taß Kungs JESVS Chri§tus py mums /
17: kad taß Elles=Willx /taß ļauns Wälls / us mums lahwejahß /
18: unnd mums wi§śus apriet ghribbeja / d§innas wings tam packaļ /
19: dehwe śawu D§iewibu par mums / ka mehß to D§iewibu und Deb-
20: be§śo Wall§tibu dabbuitam / und attpe§tija mums no tha Wälla
21: Spähku. Klau§śi / manns Draugs / ka Deewa Ghramata` no to
22: Leetu raxtietz §tahw: Pattee§śe / Wings ( JE§us ) ne§śe muh§śo
23: Nhew䧜älibu / und us=lickahß muh§śas Śahpes: Wings
24: gir muh§śo No§eeghumo dehļ ee=wainohts / und muh§śo
25: Ghrähko dehļ śakulltz / Ta Śohdibu ghull us Winju / ka
26: mums Meers buhtu / und zaur Winja Wahteems 䧜am
27: mehß d§eedenahti; CHRJ§tus JESVS muh§śo labbs
28: Ghanns śacka patz: Eß ghribbu tohß no tahß Elles att-
29: pe§tiet / und no Nahwes palliedh§eht / Nahwe es ghribbu
30: töw weens D§ällohns buht / unnd Elle töw ghribbu eß
31: Mehris buht.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015