Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 40. lpp., 28. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: py to śwähtu Jahni / katters JE§um Chri§tum Jordanes Vppeh
2: chri§tija / ghribbädami to par Pa§śaules Pe§titaju śajembt / nhe
3: ka to JE§um no Nazareth. To pahrmätt teem arri taß Kungs
4: JE§us / śatzidams: Juhß śuhtijaht py Jahni / bett wings
5: dehwe Leezibu no tahß Taißnibas / bett Eß nhe jämmu
6: Leezibu no Zillwäkeem / bett to es jums śacku / ka juhß
7: śwähti tohpaht: Wings by däggu§cha und §kaidra Śwe-
8: tze / bett juhß ghribbejaht ma§u briedi liexmi buht no win-
9: ja Ghai§chumu; Bett man gir leelaka Lieziba / nhe ka
10: Jahņa Leeziba. Ar ścheem Wahrdeem JE§us Chri§tus patz
11: rahda/ ka tee Juddi/ śuhtidami py to śwähtu Jahni / lickdami
12: waizaht / kaß Wings 䧜ohtz? Labpraht ghribbejuśchi to pa§śchu
13: Jahni śajembt par Pa§śaules Pe§titaju / taß JE§us no Nazareth
14: teem nhepa=ticka.
15: Laideeta mums klau§śiteeß aran ścho Ewangelio / ka tee
16: auxti Kunghi §tarrp teem Juddeem śawus Ba§nizas=
17: Kunghus py to śwähtu Jahni śuhtija / waizaht / arrieg
18: wings Chri§tus 䧜ohtz / und ko wings teem adbilldeja.
19: Mehs luhd§am to Kunghu JE§um Chri§tum / taß ghribbätu
20: muh§śo §tarrpa` nahkt / und mums ar śawu Śwähtu Gharru ab-
21: dahwenaht / Amen.
22: TAß śwähtz Ewangeli§ts Mattheus §tah§ta mums / ka tee
23: Juddi / tee auxti Rahts=Kunghi / no taß leelas Pils Jeru-
24: §alem / iß=śuhtiju§chi gir zittus śawus Ba§nizas=Kunghus
25: und Leewitus{Ļeewits} / py to śwähtu Jahni. Śchiß Jahnis / ka juhß zit-
26: ta` Laika` d§irrdaht / by no Ba§nizas=Kungho Tautas / no itt wä-
27: tzeem ļaudeem peed§emmis / ka taß śwähtz Engels Gabriel us
28: Deewa Pawehleśchanu papreek§che śatzijis by. Winja Mahtei by Eli§a-
29: beth (Ill§e) Wahrds.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015