Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 394. lpp., 21. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Joel

1: tu Tee§śu patturri tawohß Wahrdohß / und §chkie§ts pal-
2: leeds / kad tu teeśahtz tohpi. Śuhd§i tawus Ghräkus ar
3: to Koninju Mana§śe : Eß äßmu ghräkojis / unnd manni
4: Ghräki wairahk gir nhe ka Śmilltis Juhrmaleh : Mann
5: nhe gir Meers / tapehtz / ka eß tawu Dußmibu usmohde-
6: najis äßmu / unnd leelu Nhelaim preek§ch töw darrijis.
7: Tadehļ lohku eß nu tohß zeļļus mannas Śirrds / und
8: luhd§o töw Kungs / Schäla§tibu. Eß luhd§o und śirrdi-
9: ghe luhd§o / peedohd mann / O Kungs peedohd mann / nhe
10: laid mann mannohß Ghräkohß śamaitaht / und nhe laid
11: to Śohdibu muh§cham us mann pallickt / bett tu ghrib-
12: bätu mann nhezeenigham palied§eht / pehtz tawas leelas
13: Schäla§tibas / tad ghribbu eß töw / kamähr eß d§iews
14: buh§chu / teickt. Kad tu darri / manns Draugs / kad tu tah
15: tawus Ghräkus att§ie§ti / todehļ no Śirrds no§kummis e§śi / töw
16: patz śohdijeeß / to Tee§śu patz par töw ne§śeeß / und Schäla§tibu
17: luhds : tad taß §chehliegs Deews attlai§ch töw / unnd peedohd
18: töw / ko tu ar taweem Ghräkeem nopellnijis e§śi / und ko töw
19: ścheit laizighe und turr muh§chighe zee§t by / und leek töw śawu
20: gharrdu Mielä§tibu und Schäla§tibu baudiet. Ai§to tah śacka
21: Deews patz zaur to Proweetu Joel ohtra` Weeta` : Attghree-
22: §eeteeß py mann no wi§śas Śirrds ghahwädami / rauda-
23: dami / §chählodami : śaplohśaita juh§śas Śirrdes / unnd
24: attghree§eeteeß py to Kunghu juh§śu Deewu / ai§to Wings
25: gir §chehliegs / lehnprahtiegs / und no leelas Schäla§tibas
26: und gir winjam dries §chähl kad Wings śohda.
27: Vnnd tad py Deewa Ghalldu nahkdams titzi §tippre / tu
28: ehd teitan to pattee§śu Mee§śu / tu d§err teitan tahß ih§tänas A§-
29: śinis tawa Pe§titaja JESV Chri§ti / ka Wings patz to ee§tah-
30: dijis unnd śohlijis gir / śatzidams : jemmeeta ehdeeta / ta gir
31: manna Mee§śa / kattra par jums dohta tohp : D§erreeta


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015