Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 386. lpp., 13. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Queeścho=Millteem

1: Elleh attraddie§śi / ko tu py Deewu Debbe§śies attraddie§śi ? Tah
2: śacka Deews patz : Kaß mann nitzina / to ghribbu eß attkal
3: nitzinaht. Vnd Deewa Dähls śacka: Patteeß Eß śacku
4: jums / ka to teem ee=luhkteem Wiereem / mannu Wackar=
5: Ehden nhe=weenam baudiet buhß.
6: Kaß py Deewa Ghalldu eet ghribb / tam buhß ohtra`
7: kahrta` iht=ickle §innaht / ko Wings turr dabbu? Wings ähd
8: ar to Mais to Mee§śu JE§u Chri§ti / Wings d§eŗŗ / ar to Wie-
9: nu tahß A§śinis JE§u Chri§ti. Kaß Mai§e gir / to juhß pa§śchi
10: ghann §innaht / ka kļuh§t no Labbibas=Millteem unnd Vhdeni
11: zaur zaurehm miezita / iß=kurrta` zepply tah zäppta / ka tha gharr-
12: da / und to Zillwäku usturreht warr. Nhe kait / jeb śchy Mai-
13: §e py Deewa Ghalldu / no Rud§o=jeb Queeścho=Millteem / lee-
14: la / jeb ma§a / plahna / jeb bee§a / śallda / jeb §kahba gir / kad tha
15: Mai§e no Millteem zäpta gir / tad tha gir ih§täna Mai§e. Ar
16: ścho red§ighu Mais dohd nu taß Kungs JE§us śawu Mee§śu
17: nhered§ighe eh§t / ka Wings patz śacka: Jemmeeta / ehdeeta /
18: tha gir manna Meeśa / kattra juh§śo dehļ tohp dohta.
19: Ścheitan jemmeeta labbe währa` : JE§u Chri§ti Mee§śa tohp
20: äh§ta / nhe tahß Mee§śas Sieme / Winja tha Kungha JE§u
21: Mee§śa / kattra winjam ihpa§ścha gir / ja / ta Mee§śa / kattra
22: muh§śo dehļ py Kru§ta Kohku Nahwehß nodohta gir /
23: taß gir / ta ih§täna / pattee§śa Mee§śa.
24: Tha lieds arrid§an jehme taß Kungs JESVS to
25: Bigkeri / ar d§eŗŗamu Wienu peeleetu / pateize ( śawam Däb-
26: b䧜o Tähwam ) dehwe to śaweem Mahzekļeem. Ka Wiens
27: tanny Bickery bijis / to warram mehs pra§t no pa§ścha JESV
28: Chri§ti Wahrdeem / kad Wings śacka: Ka Wings nhe d§errs
29: no to / kaß no Wiena=Kohku aud§is. Kaß no Wiena=Koh-
30: ku augh / nhe gir Allus / Vhdens / Mäddus / bett tiers Wiens /
31: katters no Wiena=Ohgheem iß=§paidiets tohp. Tapehtz


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015