Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 361. lpp., 8. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nazarenus

1: mums attkal / ka JE§us no Nazareth taß ih§täns Me§śias und
2: tahß Pa§śaules Pe§titais 䧜ohtz.
3: To mahza mums wehl wairahk tha Weeta / kur Wings
4: tahß Jumprawas Marias / śawas Mahtes Mee§śahß ee-
5: jämbtz. Taß Enghels Gabriels kļuh§t śuhtietz weena`
6: Pily / Galileeŗo Semmeh / tha kluh§t śaukta Nazareth.
7: Taß Ewangeli§ts Mattheus śacka / tam Pa§śaules Pe§titajam
8: buhß Nazarenus nośauktam kļuht / taß gir Riexte / jeb Sarrß
9: no J§ai Śacknehm katters Dawida Tähws by. Ai§to tah
10: śacka taß Proweets E§aias; Riexte us=diex / no J§ai Zäll-
11: mu / unnd Sarrß no winja Śacknehm Augļus ne§śieß.
12: To räd§am mehß śchodeen: Ta Riexte / jeb taß Sarrß gir JE-
13: §us / tahß Śacknes / no kurrenes Wings iß=aud§is gir Dawida
14: zillta / kattra tick nhe by jaw ißnieku§śi / unnd §tahweja ka kahds
15: apkappahtz Kohx / tee Augļi kattrus Wings näß / gir muh§chi-
16: gha Pe§tiśchana / und Debbe§śes Wall§tiba. Kaß eek§chan
17: ścho §aļļu Sarrinju JESVM Chri§tum titz / tam nhe
18: buhß pa§u§t / bett to muh§chighu D§iewośchanu dabbuit /
19: und buhß §eedeht ka Puhpuļam. Ai§to taß Kungs JE-
20: §us gir taß ih§täns §all§ch Sarrß / taß Kohx tahß D§iewibas /
21: katters mums no kalltu§chus nhe=auglighus Prauļus śöw
22: ghribb ee=deh§tiet / ka mehß no winju Saļļu=D§iewibas=Späh-
23: ku / Ra§śu / und Ślappjumu / jeb Śullu / ka Bähr§a dabbujam /
24: unnd ka Ee=dah§tas tahß Taißnibas / Chri§titas Draud§es
25: Dahr§inja` Deewam par Ghohdu und Ślawu augham / und
26: pehtz=ghalla weeghle und krahßne aismighdami apkohpti / unnd
27: pa§ścha` Deewa=Debbe§śes=Dahr§a` preezighe iß=§tattiti tohpam.
28: No tahß Pils Nazareth kļuh§t Chri§tus śauktz Nazare-
29: nus / Deewam iß=śohlietz / no Mahtes Mee§śahm iß=śuhtietz to
30: auxtu leelu Darrbu darriet / ka Winjam mums śwehtiet


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015