Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 359. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: wa Dawida / unnd Wings buhß Konings par to Zilltu
2: Jacob muh§chighe / und winja Koninja=Wall§tiba nhe
3: mitte§śeeß. Śchinnies Wahrdohß mehß d§irrdam / ka Deews
4: und Zillwähx weena Jhpa§śchiba gir / ko Deews darra / to darra
5: irr Zillwähx / jeb §kaidrahke śackoht / ko JE§us Deewa Dähls
6: darra / to darra Chri§tus Marias Dähls / ar weenu Wahrdu
7: śackoht; Deewa und Marias Dähls gir weens Chri§tus / und
8: ka Wings Konings 䧜ohtz.
9: Ścho wi§śu nu apdohmadami / mehß mahzameeß / ka taß
10: Kungs JE§us gir taß Me§śias / Chri§tus / unnd no Deewu
11: śwaidietz wairahk nhe ka winja Beedri / taß Kungs JE§us
12: Chri§tus gir muh§śo Pe§titais. Tee Juddi ghaida alla§ch us
13: to Me§śia / unnd apśmei mums / ka mehß titzam eek§chan to / kaß
14: kru§ta śi§ts gir. Bett mehß pateizam Deewam / ka taß mums
15: ścho Titzibu{Titziba} śawa` Wahrda` / und wiß wairahk śchinny Ewange-
16: lio mahzijis gir.
17: Ai§to ścho Titzibu mahza mums taß Laix. Taß Ewan-
18: geli§ts śacka: Śa§ta Mehne§śy tappa taß Enghels Ga-
19: briel śuhtietz no Deewu: ar ścheem Wahrdeem rahda taß
20: Ewangeli§ts us tahß Eejembśchanas Jahņa tha Chri§titaja /
21: katters Chri§tum Chri§tija / und pirrmahk peed§imma / ghribbä-
22: dams śatziet: Ta wätza Eli§abeth / tha Ba§nizas=Kungha Za-
23: charias Gha§pa§cha śä§ta` Mehne§śy us ghruhtu Kahju eedama
24: ar śawu Dehlinju / gir taß notitzis / ko eß taggad §tah§tieśchu no-
25: titzis. Vnd §kattahß śchee Wahrdi tudeļļ arrid§an attpackaļļ /
26: ko wätzohß Laikohß Jacobs papreek§che śatzijis gir: kad tha
27: Wall§ta no Juda buhß attjämta / und tee Juddi pa§śchi nhe
28: walldieß / bett śwe§ścheem Kungheem klau§śieß / tad taß Me§śias
29: nahx und peed§immis.Nu §tah§tija taß Ewangeli§ts Lucas /
30: ka taß Chri§titais Jahnis śawas Mahtes Mee§śahß ee=jämbts
31: gir tha śwe§ścha Koninja Herodes Laika` . Gir nu Chri§tus


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015