Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 355. lpp., 3. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Ju§tinus

1: MJeli Draughi / Ścho Deenu gir paweh-
2: lejis śwehtiet weens Kei§ers / kattra Wahrds by
3: Ju§tinus / peez=śimbtus / peez=deßmitz unnd diwi
4: Ghaddus pehtz tha Kungha Chri§ti Peed§imm-
5: śchanas / ka ihpa§ścha` Laika` tha śwähta Mahziba no to Kunghu
6: und muh§śu Pe§titaju JE§u Chri§to wi§śai Chri§titai Draud§ei
7: par pillu mahzita kļuhtu / tha nhetickla Mahzetaja dehļ kam Ne-
8: §torius Wahrds by / taß śatzija / tha Jumprawa Maria gir tieru
9: Zillwäku / und nhe Deewa Dählu wäddu§śeeß. Bett dauds zit-
10: tade mahza mums śchiß Ewangeliums.
11: Śchy gir tha Deena / mieļi Draughi / us kattras Deews
12: §iemojis / śohlidams Adamam und Ewai śuhtiet tahß Śee-
13: was Śähklu: śchy gir tha Deena / us kattras leela` Ghaidie-
14: śchana` ghaidijuśchi gir tee śwähti wätzi Tähwi / Proweetes
15: und Koninji: śchy gir tha Deena / kad tha par leeku leela ap-
16: ślähpta Leeta noticku§śi / ja taß wiß leelakais Brienums no-
17: titzis / ka Deews Mee§śahß parahdiets gir, śchodeen d§eedam
18: mehß: Deews gir Zillwähx tappis. Śchy Deena gir
19: muh§śo Ghohda=Deena / tad gir muh§śas Mee§śas und A§śinis ar
20: Deewa Dählu ihpa§śche weenas tappuśchas. To buhß ick=kat-
21: tram Zillwäkam / kam Zillwäka Dwa§ścha gir ad§iet / und Dee-
22: wam pateickt no Śirrds dibben.
23: Mehß Deewam par Ghohdu ghribbam ścho Deenu tah
24: śwehtiet / ka mehß ghribbam mahziteeß.
25: Ka JE§us Deewa Dähls us tha śwähta Engheļa
26: Wahrdu irr Zillwäka Dähls tappis gir.
27: Bett tu / O muh§chiegs Deewa Dähls / katters tu e§śi
28: zaur Apähnośchanu tha Śwähta Gharra patteeß Zillwähx
29: eek§chan tahß Jumprawas Maria Mee§śahm śäjämbts /
30: unnd no tahß pa§ścha` Laika` Zillwäka=Bährns peed§immis /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015