Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 354. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: kahda Śweizena§chana gir ta? Vnd taß Enghels
2: śatzija us tahß / nhe bie§teeß Maria / tu e§śi Schäla-
3: §tibu py Deewu attraddu§śi / Reds / tu tap§i apghru-
4: tenata eek§chan Mee§śas/ unnd peed§im§śi weenu
5: Dählu / tha Wahrdu buhß töw JESVS deh-
6: weht / taß buhß leels / und taps weens Dähls tha
7: Wi§śa=auxtaka dähwähtz / und Deews taß Kungs
8: dohß tam to Krähßlu śawa Tähwa Dawida / und
9: taß buhß weens Konings par to Nammu Jacob
10: muh§chighe / und tha Koninja=Wall§tiba nhe mit-
11: teh§śees.
12: Tad śatzija Maria us to Engheli / ka buhß tam
13: notickt? Ai§to eß nhe §innohß no kahdu Wieru? Taß
14: Enghels adbilldeja unnd śatzija us tahß: Taß
15: Śwähtz Gharrs par töw nahx / und taß Spähx tha
16: Wi§śa=auxtaka töw apähnohß. Tapehtz arrid§an
17: taß Śwähtais / kaß no töw peed§imbs / taps Deewa
18: Dähls śaucktz. Vnd jemm währa / Eli§abeth / tawa
19: Radda / gir arrid§an apghrutenata ar weenu Däh-
20: lu wätza buhdama / und eet nu śä§ta` Mehne§śy / kat-
21: trai tahda Ślawa gir / ka tha nhe=aughliga 䧜oti.
22: Ai§to Deews warr wi§śas leetas darriet. Bett Ma-
23: ria śatzija: Red§i / eß äßmu tha Kungha Kallpone /
24: mann noteeck / ka tu śatzijis e§śi. Vnnd taß Enghe-
25: lis §kierehß no tahß.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015