Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 345. lpp., 16. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: T§chuhßkahms

1: juhß mann tha eeniedeeta / unnd nhe ghribbeeta mann par to
2: Pa§śaules Pe§titaju usjembt?
3: Kad taß Kungs tappa mohzietz appack§chan to Śohghi
4: Pontio Pilato / śatzija taß Śohghis patz: Wings nhe attroh-
5: dohtz nhe kahdu Wainu py JE§u Chri§to. Judas / katters
6: to Kunghu JE§um pee=wiele / iß=śacka: Eß äßmu nhe parei§e
7: darrijis / nhe no§eeghuśchu A§śini pahrdodams und pee-
8: willdams . Pilati Gha§pa§cha leek śawam Kungham śatziet :
9: Nhe darrbojeeß tu ar ścho Taißnu. Pilatus maßghadams
10: Rohkas preek§ch wi§śeems Ļaudeems brähtz: Eß äßmu nheno-
11: §eed§iegs py to A§śini ścha Taißna / peelukojeeta juhß.
12: Kad Deews tohß Bährnus J§rael no=śohdija ar tahms
13: Vggunighamhs T§chuhßkams / winjo Kohdums ded§e ka Vg-
14: guns / tad pawehleja Deews pehtz / ka Mo§es by darriet weenu
15: T§chuhßku no Waŗŗu / unnd to auxte uskahrt. Kaß nu no
16: tahms Vggunighahms T§chuhßkahms koh§ts tappa / tam by
17: uslukoht to Waŗŗa=T§chuhßku / tad tappa taß w䧜äls / und pa-
18: licka d§iews.
19: Ka nu śchi T§chuhßka no Waŗŗu ihten tha ißlukojahß ka
20: zitta T§chuhßka / bett tai nhe by d§ällohns / unnd nhe kaiteja tam
21: Zillwäkam; ihten tha gir JE§us Chri§tus patteeß Zillwähx / to-
22: mähr beß Ghräko=d§ällonu / ka taß mums no to Elles=Kohdumu
23: warrätu d§eedenaht. Titzi tu / O Zillwähx §tippre / JE§us Chri-
24: §tus gir tahß Pa§śaules Pe§titais / ai§to wings nhe kahdus Ghrä-
25: kus darrijis / bett Wings gir taß ih§täns auxtz ba§nizas
26: Kungs / katters śwähtz / nheno§eed§is / nhe aptraipietz / und
27: no Ghräkeems no§chkirrtz gir / und nhe gir śawo / bett to Zill-
28: wäko Ghräko dehļ zeetis.
29: Vnd ka nhe ghribbätam mehß to Kunghu Je§um par muh§śu
30: Pe§titaju usjembt / jo winjam gir §pehziegs Wahrds. Ai§to
31: tha Wings ścheitan śacka : Patteeß / patteeß eß śacku jums / ja


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015