Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 322. lpp., 19. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: iß=tapt

1: Siem no Däbb䧜u: ka tam Kungham JE§um by tai Śaulei
2: pa=wehleht klu§śe §tahweht / und weenai Deenai by tick ghaŗŗai
3: buht / ka diwi Deenas / ka Jo§ua no Deewu to iß=luhd§e; jeb
4: ka tai Śaulei by attlehkt / ka tha Koninja Hi§kia Laikohß no-
5: ticka / jeb ka Vggunim by no Däbb䧜u nokriśt / ka Elias darri-
6: ja. Kad nu taß Kungs JE§us tahdu Siem no Däbb䧜u dar-
7: ritu / tad ghribbätu tee apdohmateeß / arrieg tee Winju par wee-
8: nu Me§śia und tahß Pa§śaules Pe§titaju ghribbätu usjembt.
9: Tha=ba=dehļ arrid§an JE§us Chri§tus tohß nośautz weenu tau-
10: tu / kattra ka Laulibas Pahrlau§etaja gir. Red§eeta / Man-
11: ni Draughi / ka nhe weens Zillwähx Pa§śauleh gir bijis / kaß
12: wi§śeems buhtu ißtitzis. Ai§to / ja taß d§iewiegs Deewa Dähls
13: JE§us Chri§tus nhe warreja wi§śeems iß=tapt / ko tad tu war-
14: reh§śi ißtapt / ka Ghrehzeneex?
15: Mo§es / taß śwähtz Wiers / darrija wi§śas leetas pehtz Dee-
16: wa Prahtu / ka unnd ko Deews tam pawehleja / tha und to taß
17: darrija / tapehtz patz Deews to śawu ißtitzighu Kallpu śawa`
18: Namma` nośautz / bett tomähr nhe warreja Wings teems Bähr-
19: neems J§rael iß=tapt. Taß śwähtz Konings Dawids by Zillwähx
20: pehtz Deewa Prahtu unnd Śirrdi / und tomähr Wings
21: wi§śeems Ļaudeems nhe warreja pa Prahtam darriet: winja
22: pa§ścha Dähls drie§teja to ap=mäloht / und śatziet / Wings 䧜ohtz
23: weens nhetaißnis Kungs. Tee śwähti Proweetes / kattri śöw
24: pa§śchus nhe gir tick ļohte mieļojuśchi / ka śawus Klau§śetajus /
25: nhe warreja beß Apmälośchanas palickt. Elias tohp nośaukts par
26: tahdu Wieru / katters wi§śu Semm śajautz. Jeremias tohp no-
27: lammahtz par Bahreju / ar kattru ickkattris barrahß. Thadu
28: Laim irr zitti Mahzetaji gir red§ejuśchi.
29: Śchinnieß Laikohß da§śch ghohdiegs Mahzetais arrid§an
30: kļuh§t apmälohtz / aprunnahtz / ißmehdietz / kad Wings ghann pa-
31: rei§e mahzi und d§iewo. Kahds tad taß leels Brienums! Taß


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015