Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 32. lpp., 4. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nebbe

1: taß ohtris nhe ghribb tahdu Mahzibu par labb usjembt / bett
2: ghann taß drie§tätu bahrteeß ar Mahzetaju / jeb śacka śawa` Prah-
3: ta` : Kaß Ba§nizas=Kungham ar mann ja=darra? Nhe warr
4: wings man ar Meeru lickt? Nebbe wings par manneem Ghrä-
5: keem adbilldehß! Buhtu mann Waļļa / ghann es attkoh§tohß.
6: Zittz kaß leekahß leels 䧜ohtz und auxtz śchinny Pa§śauleh / kad
7: tam tohp winja Ghräki pahrmä§ti / taß tohp dußmiegs / nhe §in-
8: na ko darrohtz / warrätu taß to Ba§nizas=Kunghu ar Sohbeem
9: śa=koh§t / labpraht taß to darritu / ka taß Konings Achab ap§kai-
10: tehß par to Deewa Kallpu. Ja da§§ch d§iŗŗahß ghohdighu Mah-
11: zetaju wiß no tahß Weetas iß=d§iet / ka tam śwähtam Prowee-
12: tam Amos noticka / us to śatzija Ama§ias : Tu Deew=Red-
13: §is / ey noh§t / und behds Juddo=Semmeh / und ehd turr
14: Mais / und mahzi turr / nhe mahzi wair ścheh / ścheh gir tha
15: Koninja Pills.
16: Bett kad tahdi Ļaudis nhe ghribbahß lickteeß mahziteeß
17: no śaweem Ba§nizas=Kungheem / kattri Deewa=Kallpi gir / und
18: winja pa§ścha Weeta` §tahw / tad patz Deews brieni§ke teem rah-
19: da / kaß pehtz ghalla` teem notix. Taß noticka tam Koninjam
20: Bel§atzar / Deews licka tam rahditeeß ka kahda Zillwäka Roh-
21: ku / ta raxtija py Śeenas to Tee§śu und Śohdu / kattra by par to
22: Koninju pahr=eet. To räd§ädams taß Konings ißbijajahß
23: wings / ka Śchau§śchalas winjam pahr=ghaja / und tee Ghurrni
24: drebbeja. Vnd kad śchinnies Laikohß nhe buhtu Mutte biju§śi /
25: kattra Zillwäku mahzitu / und ick=kattris kluß zee§tu / tad buhß
26: Ackminis runnaht / śacka JE§us Chri§tus patz.
27: Tapehtz buhß nu Mahzetajeems §innaht / kahda Laime
28: teem preek§cha §tahw / kad tee śacka / kaß ja=śacka / tad taps tee ee-
29: niedähti. Bett tomähr buhß teem śatziet ick=kattram / kaß pee-
30: nahkahß. Tadehļ Deews patz tohß Mahzetajus śalied§ena ar
31: Ba§uni jeb Trummeteri. Ai§to / kad Trummeteŗus Kaŗŗa`


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015