Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 30. lpp., 25. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Zeetuma`eet

1: Jumprawinju Wings darrija D§iewu / Acklus / Stullbus /
2: Krohpļus / Mähmus / und kaß no Wällu abśäh§ts by / tohß
3: wings wi§śus d§eedenaja / nhe ar Sahlehm{Śahlehm} / bett ar śawu wiß=§peh-
4: zighu Wahrdu. Tahdus leelus Brienumus räd§ädami unnd
5: d§irrdädami tee Ļaudis wi§śahs Semmehß / runnaja und teitze
6: tohß. Tha śwähta Jahna Mahzekļi ickdeenas nahgdami py
7: śawu wätzu Mahzetaju / Zeetuma` Buhdamu apluhkodami / tei-
8: tze tam arrid§an / ka taß JE§us no Nazareth tahds leels Wiers
9: 䧜ohtz no leeleem Wahrdeem und Darrbeem. Kad nu Jah-
10: nis Zeetuma` Buhdams tohß Darrbus Chri§ti d§irrdeja /
11: ka wi§śa Semme ar pillu Mutt no to runnaja / tad śuhtija wings
12: diwi no śaweem Mahzekļeem.
13: Tu d§irrdi / Manns Draugs / taß śwähtz Jahnis Zeetu-
14: ma` Buhdams / śawus Mahzekļuß śuhta py to Kunghu JE§um.
15: Ghribbi tu §innaht / kapehtz śchiß Zillwähx / katters tick ghohdi-
16: ghe d§iewojis / nhe ma§u Bährnu aiß=§kahris / bett pa§ścha Dee-
17: wa Kallps / ja Deewa Enghels bijis / tomähr Zeetuma` ee=mä§ts?
18: Klau§śi / ko töw taß Ewangeli§ts Mattheus adbilld / śatzidams :
19: Taß Konings Herodes licka to Rohka` jembt / und Zeetuma`
20: me§t / und śai§tiet. Kapehtz? Taß ghohdiegs Mahzetais by
21: śatzijis : Taß nhe gir parei§e / ka tu tawa Brahļa Śeewu
22: turreeß / und ar tahß jauzeeß. Red§i / kad taß śwähtz Jahnis
23: tam leelam auxtam Kungham und Koninjam śacka / kur wings
24: nhe parrei§e darrijis / par to Leetu buhß tam ghohdigham Zillwä-
25: kam Zeetuma`eet.
26: To / Deewam §chähl / mehß irr śchinnieß Laikohß da§che
27: reis peed§iewojam / ka tee Zillwäki nhe warr ee=red§eht / kad teem
28: Ba§nizas Kungs und Mahzetais śacka / kaß śatzitins{śatzitnis} gir. Kah-
29: du ļaunu Wahrdu by taß śwähtz Jahnis tam Koninjam Hero-
30: di śatzijis? Jo wings to runnaja / ko wi§śi Ļaudis runnaja / kaß
31: tee§śa by / und by winja pa§ścha Brahlis / Lip§ts Wahrda` / śuhd§e-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015