Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 295. lpp., 2. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nebbe

1: Kunghus klau§śiet? Kapehtz Tähwu und Maht klau§śie§śi?
2: Jo winji jaw wätzi. Nebbe winji töw / tu winjeem Mais
3: pellni : Vsjehmis Semm / laid wätzee eet / kur räd§ädami /
4: töw pa§ścham Bährni und Śaime. Adbilldi tu M.D. rax-
5: tietz §tahw : Töw buhß tawu Tähwu und Maht / ( Kunghu
6: und Gha§pa§chu / Śaimneeku und Śaimnezen) zeeniet / ka töw
7: labbe klahjahß / und tu illghe d§iewo wir§śu Semmes. Śa-
8: cka taß Wälls : ko tu tawam Kaiminjam tick dauds parr
9: labbu turr ? wai tu nhe red§i / ka winja Tell§ch us tawu lab-
10: bibu eet ? tawu Śeenu ap=ähd ? Nhe wai töw Muttes ? nhe
11: warri tu to iß=lammaht ? dohd tam ! Adbilldi tu : turr §tahw
12: raxtietz : Töw nhe buhß nokaut. Śacka taß Wälls : Arrieg
13: tad tu ka Muhx d§iewoh§śi ? Nhe wi§śi Muhki beß Śeewas
14: warr turreteeß. Adbilldi tu : raxtietz §tahw : Töw nhe buhß
15: Laulibu pahr=kahpt : Teems Mauko mecklätajeems nhe
16: buhß Deewa=Wall§tibu ee=manntoht. Śacka taß Wälls :
17: Zick illghe buh§śi tad tu par Vbbaghu ? nhe red§i / kur tu
18: warri Klehtus attplehśt / Sirrghu no Lauku jeb no Stal-
19: li śchim und tam §ackt. Wai weens Mahrkas pehtz / wee-
20: na Sirrgha dehļ töw kahrß ? Ka zitttz daśch labbs wehl
21: wairahk §ohg / und tomähr pa=leek Wings Wiers. Adbilldi
22: tu : Tur §tahw raxtietz : Töw nhe buhß §ackt. Vnd tha pro-
23: jam. Tha gir ar Deewa Wahrdu Chri§tus JE§us tam Wäl-
24: lam pretti turrejeeß / und to uswahrejis. Mahzi tu / M.D. ar-
25: rid§an Deewa Wahrdu / tad tu tam Wällam warreh§śi pretti
26: §tahweht : To pallieds töw und Mann Deews Tähws /
27: Dähls / und śwähtais Gharrs / Amen / Amen /
28: Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015