Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 279. lpp., 10. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Gomorrha

1: Plieteneex? Negg wings to Kunghu JE§um no jaunu attkal py
2: Kru§tu śitt / und tam jaunas Mohkas darra? katters py Kru§ta
3: Kohku karradams nhe weenu Lah§śiet warreja dabbuit / ka taß
4: buhtu att=puhteeß. Ar weenu Wahrdu śackoht / kaß ghräko /
5: taß mohzi JE§um Chri§tum / tapehtz / kaß JE§um Chri§tum mie-
6: ļo / tam buhß att§tahteeß no Ghräkeems.
7: Kahdas leelas Dußmas Deewam gir us teems Ghrä-
8: keems / to räd§am mehß / tad mehß apdohmajam / ka Deews to
9: pirrmu Pa§śaul ar leelu Vhdeni apśliezenaja / kad wings tahß
10: leelas Pilis Sodom und Gomorrha ar Vgguni no Däbb䧜u
11: śadäd§enaja / kad wings to Pili Jeru§alem zaur teems Römeŗo=
12: Ļaudeems licka iß=poh§tiet / unnd taggad wehl teems Juddeems
13: ja=malldahß pa wi§śu Pa§śaul / ka teems nhe gir pallickama Wee-
14: ta. Bett / Manns Draugs / kad tu apdohma tahß ghruhtas
15: leelas Mohkas und to zeeśchanu tha Kungha JE§u Chri§ti / tad /
16: tad tu iht ih§täne / ka kahda` Speegheli warri red§eht / ka Deews
17: dußmo to Ghräko dehļ. Tapehtz att§tahjeeß no Ghräkeems /
18: behds tohß / ka patti Wällu. Dohma / noteek taß py §aļļu
19: Kohku / kaß tad wehl notix py to śakalltu§chu. Ai§to
20: Deews gir barrgs / und winja Dußmiba dägg lieds patt Elles
21: dibbinu. Nhe gir Deews §chählojis śawu mieļu Dählu / kat-
22: ters śwe§śchus Ghräkus us śöw jehme; ko Wings tad §chählohß
23: tahdu Blehdi / katters tieśche und ar pillu Prahtu ghräko?
24: Śarrghajeeß nu par Ghräkeems / und pateitz tam Kun-
25: gham JESV Chri§to par śawu ruhktu Mohku und ghruh-
26: tu Nahwu / kattru Wings töwis dehļ gir zeetis / d§eed pateik-
27: dams:
28: Tapehtz ghribbam mehß ślaweht unnd pateickt al-
29: la§chien
30: Tam Tähwam / und tam Dählam / und tam śwäh-
31: tam Gharram /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015