Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 273. lpp., 20. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nhebehdneex

1: Red§eeta nu / Manni Draughi / unnd apdohmajeta / kahda
2: D§iewośchana tam Kungham JE§u ścheitan us §chahß Pa§śau-
3: les gir biju§śi / tudeļļ no śawas pirrmahß Behrnibas winjam lee-
4: las Bähdas und Mohkas by ja=zeeśch / und ick Deenas Wings
5: śawas Nahwes preek§ch śawahms Atzeems red§eja.
6: Kad taß wätzais Tähws Abrahams us Deewa Pa=wehle-
7: §chanu śawu Dählu to J§aac ghribbeja nokaut / und pällno=päll-
8: nohß śa=däd§enaht / tad Wings to tam Dehliņam nhe śatzija tu-
9: deļļ / bett Wings ślehpe to lieds patt pa§taru Stundu / und jeb§che
10: taß Dähls waizaja: Manns Tähws / red§i / śche gir Vgguns
11: und Mallka / bett kur gir ta Awis par Deek§chanas=Vp-
12: peri; tad tomähr adbilld Winjam taß Tähws / unnd śacka:
13: Mans Dähls / Deews to iß=raud§ieß. Bett tu / O Zillwähx /
14: apdohma ścheitan to Kunghu JE§um : taß patz / Deews buh-
15: dams / wi§śas leetas §innaja / und preek§ch śawahms Atzeems red§e-
16: ja / kahdas Mohkas und Śahpes tam zee§tinas / und kahdas Nah-
17: wes tam mirrt by / und to nhe §innaja Wings tha / ka mehß Zill-
18: wäki / kattri mehß arrid§an §innam / ka mums wi§śeems no-
19: licktz gir ween reis mirrt. Vnd par to mehß dauds nhe bähda-
20: jameeß. Ta=ba=pehtz daśch nhebehdneex śacka:Tatt§che mirr-
21: §tama Deena / d§iewo ka Blehds / und Beßdeewiegs. Da§ch
22: §chkeet / ghann weeghle tu mirrdams ap=śnau§śi. Tapehtz nah-
23: kahß / jeb§che da§ch us śawu mirr§tamu und pa§taru Deenu doh-
24: ma / tad Wings tahdas Dohmas no śawas Śirrds att=śitt / att-
25: weeghlo und ee=preezena śawu Śirrdi ar Allus=Kanninju.
26: Bett JE§us Chri§tus nhe darrija tha / Wings śawas Nahwes
27: ar wi§śahms Mohkahms und Śahpehms ick Deenas / ick brie§chi
28: preek§ch śawahms Atzeems red§eja / und us to dohmaja. Ta wings
29: patz mums śawu Śirrdi rahda / alla§ch no śawu ruhktu Mohku
30: runnadams. Vs teems Juddeems śacka Wings : No=lau§eeta
31: §cho Ba§nizu / und tre§ścha` Deena` Eß to attkal us zell§chu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015