Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 264. lpp., 4. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nheghantz

1: Manns Draugs / nhe läppo / dohma ka tu Semme e§śi / ja tu e§śi
2: itt Śuhdo=Kohpa. Klau§śais und jemm währa` / ko Syrachs
3: töw mahza! Wings tha śacka: Ko jehle läppo ta nabba-
4: gha Semme unnd Pällni? Jo taß tickai gir neex nhe-
5: ghantz Śuhds / teekams taß wehl d§iewo. Vnd kad taß
6: Ahr§te ghann illghe py to lahpa / tad tomähr pehtz tha
7: noteek: Ścho=Deen Konings / riete Mirrohns / und kad
8: taß Zillwähx nomirris gir / tad ry to tee Sallśchi unnd
9: Tahrpi. Tapehtz śämmojeeß tu preek§chan Deewu / zeļļohß
10: krißdams śacki: Nu Kungs / tu e§śi muh§śo Tähws / mehß
11: 䧜am Mahls / tu e§śi muh§śo Pohdneex / unnd mehs wi§śi
12: 䧜am tawas Rohkas Darrbs. Prettie tawu Tuwaku
13: nhe ghrä§cho / bett śacki: Red§i / eß pee=därru Deewam ihten
14: tha ka tu / und no Mahleems äßmu eß arrid§an darrietz.
15: Kaß nu tha §ämmojahß / taß attraß py Deewu Schäla§tibu / bett
16: teems Läppneems Wings §tahw prettie.
17: Laux näß Augļus / bett to buhß labbe zaure §tradaht / ap-
18: arrt / ap=etzeht; Jhten tha taß Zillwähx labbe no śöw pa§ścham
19: nhe darries / Deewam buhß to zaure §tradaht ar to Arrcklu śa-
20: wa Wahrda / und tam tohß Ghräkus preek§cha turreht / ka taß
21: to att§ie§t. Ai§to Deewa Wahrds gir ka kahds ( leels Kalleja )
22: Ahmars / katters zeetus Ackminis śa=dau§a. Kad nu ta
23: Zillwäka Śirrds śatritzenata / und ka kahds iß=arrtz Tyrums śa-
24: ghrau§ita gir / unnd no to Baußlu Att§ieśchana to Ghräko
25: nahk / tad taß Deewa=Kallps und Śehjeis śawa` Śähtawa`
26: Rohku eeśchaun / Śawju pillu ghrahbdams iß=śeh to Śähklu
27: tha mieligha Deewa=Wahrda / und śacka: Jeb§che juh§śi
28: Ghräki tick śarrkani gir ka{} śarrkanas{} A§śinis{} / buhß teems tatt§che tapt tick
29: ballteem / ka Śneeks / und jeb§che tee buhtu / ka śarrkans
30: Ziepahrs / tad buhß teem tatt§che tapt ka Willa. Ai§to tick
31: tee§cham / ka Deews d§iewo / nhe ghribb Wings to Nah-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015