Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 24. lpp., 13. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nebbe

1: Tapehß e§śeeta mohdrighi alla§chien / śacka JE§us Chri-
2: §tus / und luhd§eeta. Kaß ghribbahß parei§e prett pa§taru Dee-
3: nu śataiśiteeß / tam nhe buhß riet / plieteht / Deenas Nacktis pee-
4: d§äru§cham buht / bett Ghaddighe d§iewoht / und no Śirrds
5: Deewu peeluhkt. Sinnaht / ka ta pa§tara Deena Peepeh§che
6: nahx / ka kahds Sla§da=Walgs ta nahx / par wi§śeems /
7: kattri wirß Semmes d§iewo. Vnd taß Zillwähx śawu
8: ( pa§taru Deenu / und ) Laiku nhe §inna / ka Siwis tohp max-
9: §chkerätas / und Puttni Walld§iņahß dabbuiti / tha warr
10: irr daśch Zillwähx ka Spoh§ta` dabbuits ślimma` Laika` /
11: kad taß peepeh§che tam useet / śacka taß Könings Salomon.
12: Da§cham taß Wälls tahdu Prahtu dohd / Oho täw wehl ghann
13: ja=d§iewo / nebbe tu ścho=deen mirr§śi / tu e§śi jauns / §tippris Zill-
14: wähx / nhe taggad pa§tara Deena Rohka` / d§iewo tu ka Prahtz
15: n䧜ahß. Bett kaß śöw tha leekahß apmahneteeß no to ļaunu
16: Wällu / und no śawu paśchu nicknu Prahtu / to ta pa§tara Dee-
17: na us=eeß nhe§iņņoht / iht ka Puttnu to śakamps. Tapehtz wai-
18: jagha gir mohdrighe buht / und Deewu luhkt / ka tu warri
19: zeeniegs tapt / wi§śu to ißbehkt / kaß notixeeß / und preek§ch
20: tha Zillwäka Dählu §tahweht.
21: Ścho Mahzibu jemm währa`/ Manns Draugs / paturri
22: to tawa` Śirrdy / und turrais tha / ka patz JE§us Chri§tus töw
23: mahza / ja tu ghribbi iß=behkt to breeßmighu Śohdu / katters par
24: teems Beßdeewigheems pahr=eeß / und ja tu ghribbi d§irrdeht to
25: preezighu Ballxni / und mielighus Wahrdus tha Pa§śaules Śoh-
26: gha; Nahzeeta śchurr juhß no Deewu śwehtiti / ee=man-
27: tojeeta to Wall§tu / kattra jums śataiśita gir no Eeśaku-
28: mu tahß Pa§śaules: Tad e§śi mohdriegs. Nhe buhß
29: śchinnieß Laikohß eek§chan Ghräkeem apśnau§t / apmickt / und
30: leelu krahk§chanu krahkt / bett mohdrigheem buhß mums
31: buht. Ai§to JE§us CHri§tus §tahw preek§ch muh§śam Durr-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015