Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 21. lpp., 8. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhebehdneex

1: §tuls Jahnis śacka: Jck=kattris / kam ta Zerriba gir us
2: Winju ( us Deewu ) taß §chkie§ti śawu Śirrdi / taß gir / taß
3: dohma att§tahteeß no Ghräkeems / kaß tohß Wahrdus nhe
4: jämm währa / taß tohß wißleelakus Ghräkus darra. Tee pirr-
5: mahß Pa§śaules Ļaudis nhe ghribbeja titzeht / kad Deews teems
6: draudeja ar Vdeni apśliezenaht / ghann winji §innaja to Mah-
7: zetaju Noam apśmeet; bett tomähr ta Śohdiba nahze. Jh-
8: ten ta arrid§an taggad śchiennieß laikohß da§§ch Nhebehdneex
9: und Beßdeewiegs tohp attra§ts / katters waiza / kur palleek ta
10: Śoliśchana winja Attnahk§chanas? Bett nhe allojeeß /
11: Deews nhe leekahß apmehditeeß! taß Kungs nahgdams
12: nahx / und nhe kahwehß / und teems Beßdeewigheems und
13: Pullgotajeems ar Elles Vgguni wirß winjo Ghallwu attma-
14: xahß.
15: Bett tu / O Deewabijatais / kad tu tahdas Siemes red§i/
16: tad ee=prezenajeeß tu / pazell tawu Ghallwu / ai§to tawa Pe-
17: §tiśchann nahk / tawas bähdas taps dries leela` Preeka` par-
18: währtas{währti} Je§us Chri§tus buhß taß Śoghis / katters taws Brah-
19: lis gir / und muh§śo dehļ eek§chan Pa§śaules nahzis / muh§śo
20: Ghräko dehļ nomirris / und muh§śas Taißnibas pehtz
21: no Mirroņeems auk§cham zehleeß und śohlijis / wi§śeems /
22: kattri eek§chan to titz / to muh§chighu D§iewośchanu doht.
23: Kurr§ch Zillwähx nhe tohp liexmis / kad no śwe§§chas Semmes
24: winja Tähws / Mahte / Brahlis nahk? Kapehtz tad mehs ghrib-
25: bätam ißbieteeß / und nhe ghribbätam preezateeß / kad mehs d§irr-
26: dam / ka muh§śo wiß mieļakais Brahlis / und Pe§titais muh§śo
27: Śoghis pa§tara` Deena` buhß. Mehß tapśim attpe§titi no wi§-
28: śahms bähdams / no wi§śu Śahp / no wi§śeems Eenaidnekeems:
29: Turr buh§śim mehs dauds taißnaki nhe ka Adams / pirrms wings
30: ghräkoja{ghräkaja} / dauds §tippraki nhe ka Sim§ons / dauds krahßna-
31: ki / nhe ka Ab§olons / dauds ghuddraki / nhe ka Salomons /


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015