Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 20. lpp., 21. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: dußmigha

1: §tarpa` / und eek§chan mums gir /teems wi§śems buhß mums śa-
2: tziet / ka ta Pa§tara Deena klaht nahku§śi. No to arrid§an run-
3: na taß śwähttz Konings Dawids: Muh§śo Deews nahk /
4: und nhezeeśch klu§§e / riedams Vgguns eet preek§chan win-
5: ju / und apkahrt winju leeli Wähtri / wings śautz Debbes
6: und Semmei / ka wings śawus Ļaudis śohdohtz. Tohß
7: Wahrdus apdohmajeeta labbe: Ai§to taß Konings Dawids
8: śacka / pirrms ta Pa§tara Deena nahx / ghribbohtz Deews Sem-
9: mei und Debbeß / und wi§śahms radditahms leetahms śauckt / ka
10: te jehle ghribbätu ar Simehms pallid§eht to Pa§śaul no to Ghrä-
11: ko Meeghu usmodenaht. Vnd taß Proweets Jöel śacka / taß
12: Kungs ghribbohtz pirrms to leelu Deenu Brienuma=
13: Siemes doht / eek§chan Debbeß und wir§śon Semmes /
14: A§śinis / Vgguni / Duhmus / tai Śaulei buhß Tumbśiba` /
15: und tai Mehnes A§śinies par=währtam tapt / pirrms ta
16: leela und breeßmigha Deena tha Kungha nahx. Pehtz
17: to śacka taß Konings Dawids / kad ta pa§tara Śohdiba buhß /
18: tad nhe ghribbohtz Deews Śohdu kahda` Kackta` turreht / bett
19: wi§śu Semm und Debbeß pee=aizenaht / ka teems buhß red§eht /
20: ka Deews taißne śohda. Breeßmigha leeta buhß / eek§chan
21: to Rohku ta dußmigha Śohgha ee=kri§t. Labb tam / kat-
22: ters tahdas Siemes ta räds / und apdohma / ka taß no teems lee-
23: kahß no Ghräkeems attraut / und att§taht no śawu No§eeghu-
24: mu. Bett way / teems / kattri tahdas Siemes śmahde und ap-
25: śmei / und pehtz teems nhe bähda / und palleeck eek§chan śaweems
26: Ghräkeems / ka jehle te Ļaudis §tahwehß preek§chan JESV
27: CHri§ti Śohda=Krähßlu? Tapehtz nhe e§śi par leeku droh§ch /
28: kad tee Zillwäko=Bährni śatzies: Nu gir Meers / nu nhe gir
29: Kaites / tad ta Śamaitaśchana tohß peepeh§che usbrux /
30: und ta ( pa§tara ) Deena ka Sagglis Nackty nahx / śacka
31: taß śwähtz Apu§tuls Pahwils. Apdohma ko taß śwähtz Apu-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015