Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 163. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§eum

1: Eek§chan tahß śwähtas Chri§tibas śa=dohdameeß mehß
2: ar Deewu. Eek§chan to śwähtu Wackar=Ehdeni / und kad
3: mehß py Deewa Ghalldu eetam / tad dohd mums JE§us Chri-
4: §tus śawu Mee§śu / kattru Wings py Kru§ta Kohku muh§śo dehļ
5: nodewis gir / und śawu A§śini / kattru Wings muh§śo dehļ iß-
6: lehjis gir / und tha Wings mums ghann mielighe und §chehlighe
7: ai§kaŗŗ.
8: Wings ai§kaŗŗ mums / us=ligdams śawu Rohku us mums /
9: Ai§to Wings nhe ween śawu śwähtu Wahrdu mums leek pa-
10: śluddenaht / bett Wings śaweems Kallpeems gir ustitzejis tahß
11: Debbe§śes=Atzläghas / śatzidams : Jemmeeta to śwähtu Ghar-
12: ru / kattreems juhß tohß Ghräkus peedoh§śeeta / teems gir
13: tee peedohti. Vnd ko tee Ba§nizas=Tähwi peedohd us to
14: Wahrdu JE§u / to pee=dohd arrid§an Deews Debbe§śies. Beß
15: ścho Ai§karrśchanu nhe weens Zillwähx warrehß Debbe§śies
16: nahkt. Deewa Ghramata` la§śam mehß / ka weens Auxts Kungs
17: und Sellt=ne§śeis Spittaļohß ghulleja / taß nahze py Deewa
18: Kallpu / to Proweetu Eli§eum / śchiß nhe darrija tha / ka Wings
19: ghribbeja / tapehtz ap§kaite Wings / us=mette Kuhkumu /und
20: brauze ar Dußmeems noh§t : Wihja Śullaiņi runnaja ar to und
21: śatzija : Mieļais Tähws / kad taß Proweetz töw buhtu lee-
22: laku leetu pa=wehlejis / nhe by töw to darriet ? Ka tad wehl
23: wairahk / kad Wings śatzija{śatzila} / Ma§ghajeeß / tad tapśi tu
24: §chkie§ts{§chie§ts} . Jhten tohß pa§śchus Wahrdus warram mehß śatziet
25: us wi§śeems teems / kattri Deewa Wahrdu und to śwähtu Wak-
26: kar= Ehdeni apśmei / nhe ghribbädami Ba§niza` und py Deewa
27: Ghalldu eet : Manns Draugs /way taß leels Darrbs gir /
28: ko Deews töw pa=wehļ / ka tu warrätu no teems Spitta-
29: ļeems tawo Ghräko §chkie§tiets tapt / Ma§ghajeeß / §chkie-
30: §tijeeß / leetzeeß töw no to Ba§nizas Kunghu to Ghräko
31: Peedośchanu pa§śluddenaaht / klau§śi mannu Wahrdu /ey


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015