Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 148. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Meeles=tappa

1: jahß und latzinajahß ka Śunnis / weens ohtru usluhkojahß / ka
2: nodurrtz Ah§is / śchis ap=nitzis śawu Draughu meckleh zittu / und
3: rahpiahß py śwe§śchu. Tahda Nhelaime gir zeeta / zeeta Ackmi-
4: naina Vhdens=Kruh§e. Da§chas A§śaras tohp teitan no=ritti-
5: natas. Ghribbi tu nu / Manns Draugs / tahdu Nhelaim nhe-
6: pee=dhiewoht / tad ee=śahtz tawu Laulibu eek§chan Deewa=Bija-
7: §chanas / tad Deews arrid§an töw palied§ehß. Nahzeta §churr
8: juhß Kah§eneeki / und mahzaiteeß / ka jums buhß turreteeß / Kah-
9: §ahß luhkti. Da§cha Meeles=tappa und Allus=Mu§ścha iß-
10: klau§śijis kur Kahjas / taß nowällkahß / buhtu tam irr juhds=§em-
11: mes jaeet / und gir ihten tick dauds luhktz / ka kahds Śunns. Vnd
12: tahds Beßkaunis wairahk Deewa=Dahwanu śa=maita und iß-
13: lai§ta / ee=śahk ar ziteems Ļaudeems bahrteeß und kauteeß / muh-
14: §cham to nhe warr pee=pilldiet. Tas nhe klahjahß. Ja tu luhktz
15: e§śi / tad nahz / ka JE§us Chri§tus / und winja Mahte / und Mah-
16: zekļi / und e§śi ar Meeru / kaß töw tohp preek§cha zälltz. Ey / und
17: ehd tawu Mais liexmodameeß / und d§err tawu Wienu
18: ( Allu ) ar labbu Prahtu / ai§to taws Darrbs pa=tiek Dee-
19: wam. Juhß §innaht / ka winjam Koninjam taß nhe=paticka /
20: kad tee luhkti Wee§śis nhe nahza winja Dähla Kah§ahß. Taß
21: jaunais Tobias śawahß Kah§ahß arrid§an Wee§śis luhd§e / tee
22: nahkuśchi liexmi by{bytz} . Tapehtz{Tapeh} M.D.§inni / ka taß nhe gir
23: Ghrähx Kah§as eet / kad tu luhktz e§śi / nhe apśmahde nabbaghus
24: ghohdighus Ļaudis / bett tomähr nhe pee=d§erreß ka zuhka / nhe
25: runna ar nhe=ma§ghatu Mutt / nhe ißlai§ti Deewa Dahwa-
26: nu / nhe zell Dumpi / bett ehdis und d§ehris pateitz Deewam /
27: zelleeß py laiku auk§cham / und ey Śähta` . Vnd prohtais
28: Kaunu.
29: Nu §tah§ta wehl taß śwähtz Ewangeli§ts / kaß pa§śchahß
30: Kah§as notitzis: Teems pee=truhka Wiens. Vnd JE§u
31: Mahte śacka us winju / Teems nhe gir Wiena. JE§us


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015