Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 140. lpp., 14. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nheghantz

1: Klau§śi lab=praht Deewa Wahrdu / und jämm währa to
2: labbu Mahzibu.
3: Taß Kungs JE§us zeeni śawu Maht ar Wahrdeems / ai-
4: §to kad ta Mahte to us=runna und śacka: Mans Dähls / kapehtz
5: e§śi tu mums to darijis? Raughi / taws Tähws und Eß / 䧜am
6: töw ar Śahpehms mecklejuśchi: Adbillda taß Bährns ar mieli-
7: gheems und miexteems Wahrdeems: Kas gir taß / ka juhß mann
8: mecklejuśchi e§śeeta? Manna mieļa Mahte / ka eß ścheita äßmu
9: pa=litzis / to nhe äßmu eß tapehtz darrijis / ka Eß jums Bähdas
10: darritu; juhß pa§śchi §innaht / ka taß Enghels śatzija / Eß ä§śohtz
11: Deewa Dähls: tapehtz buhß man buht eek§chan to / kaß
12: mannam Tähwam pee därr. Mans Tähws gir man śuh-
13: tijis par Mahzetaju tai Pa§śaulei.
14: Daśch nheghantz Bährns nhe §inna ka §piewe winjam buhß
15: adbilldeht. Kad Tähws und Mahte tam weenu Wahrdu śacka /
16: tad wings deßmitts adbilld / nhe dohd to ghohda Wahrdu / ko
17: Deews teems Wätzakeems patz dohd / wings nhe śacka / Tähws /
18: Mahte / bett Pa§śchi. Nhe darri tu tha / Mans Bährns /
19: dohd ghohdu / kam ghohds peedarr. Kapehtz nhe ghribbätu
20: tu tawu Tähwu und Maht ghohdaht und zeeniet / no kattreems
21: tu peed§immis e§śi / und kattri töw śuhre und ghrute usaud§enaju-
22: śchi gir. Jck=kattram buhß śawu Tähwu und Maht bie-
23: teeß / śacka Deews.
24: JE§us Chri§tus gir śawam Tähwam und Mahtei pa=klau§-
25: śiegs / wings pallieds teems §trahdaht Majahß. Juhß Bährni /
26: palied§eeta juh§śeems Wätzakeems arrid§an / tohp tee Wätzi / nhe
27: parmetteeta teems to Wätzumu / bett baŗŗojeeta tohß / doma-
28: dammi/ ka irr juhß wätzi tapśeeta / und ko juhß śaweems Wä-
29: tzakeems labb jeb ļaun darriśeeta / to juh§śu Bährni
30: jums attmaxahß / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015