Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1654_LP1, 131. lpp., 1. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: ais=klincke

1: Bett kaß nhe lab=praht Ba§niza` eet / taß ais=klincke und ais-
2: §läds tai śwähtai Triaidibai tahß Durrwis śawas Śirrds / ka
3: tha nhe warr śawu Maja=Weetu py tahdu beßdeewighu
4: darriet / und to abtumbśotu Śirrdi ap§kaidroht / und tahdam
5: Zillwäkam buhß muh§chighe pa§u§tam palickt. Ai§to kaß
6: §cheitan nhe ghribb Deewa Namma` labpraht eet / tam
7: buhß pehtz ghalla muh§chighe muh§cham ar wi§śeems Wäl-
8: leems Elles Vgguny palickt / und deckt. To jemmeeta wäh-
9: ra` / Manni Draughi / nhe ghro§aita Wällam zeppeti See-
10: mas laika` §taipidameeß us Rijas=Krahßni / nhe gho§aita Kau-
11: lus Wa§śara` Śauleh Śwehdeenohß / bett dohdeeta Deewam
12: Ghohdu / eita lab=praht Ba§niza` / klau§śaita Deewa Wahrdu /
13: taß dohß jums pillu Bļohdu / Wings dohß jums to Däbb䧜u
14: und to muh§chighu Schäla§tibu. Nhe §chkeeteeta / taß gir
15: ghann / kad juhß par Śwähtkeems e§śeeta Ba§niza` bijuśchi / bett
16: zittahß Śwehdeenahß palleezeeta juhß Śähta; Nhe tha / nhe
17: tha / teems Juddeems by ick=Śwehdeenahß śawahß Skohlahß
18: śa=eet / und Deewam kallpoht: Töw buhß ick=Śwehdeenahß
19: Ba§niza` nahkt / und tawu Dweh§śel ar Deewa Wahrdu baŗ-
20: ŗoht / und ädenaht.
21: Apdohma jehle / to wi§śu Neddeļu zaur tu §trahda / ka tu
22: tawu Mee§śu warri usturreht; kapehtz tad tu nhe ghahda arri-
23: d§an par tawu Dweh§śel? nhe ghribbi tu tad tai śawu Barribu
24: meckleht to weenu Śweehdenu?
25: Ghribbi tu Tähws und Mahte / ka tawam Bährnam
26: Deewam par Ghohdu usaugt buhß / tad weddeeß to lied§e
27: Ba§niza` . Nhe ween tam Śaimneekam buhß Ba§niza` eet /
28: bett tam buhß tohß Bährnus und śawu Śaim lied§e jembt.
29: Red§eeta / Jo§eps und Maria dohdahß Deewa Wahrdohß eet /
30: bett tee jämm lied§e śawu ma§u Dehliņu JE§um. Tee ghann
31: §innaja / ka śchiß behrnings beß Ghräkeems by / wings gir weens


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015