Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1637_Sal, 69. lpp., 20. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhebehdneex

1: 17. Kaß labpraht karighe d§iewo tam pee-
2: truhx / vnd kaß Wienu vnd Ölye miļo / nhe
3: tohp baggahtz.
4: 18. Tam Beßdeewigham buhß tha Tai§-
5: §na weeta` dohtam tapt / vnd tam Nitzinata-
6: yam tho Rahmo.
7: 19. Labbahk gir d§iewoht poh§ta` Semmeh /
8: nhe ka py rehyighas vnd dußmighas Śee-
9: was.
10: 20. Ghuddra namma` gir mieļigha
11: Mannta vnd Ölyis / bett Jegkis ißthere.
12: 21. Kaß pehtz taß Schäla§tibas vnd leh-
13: nibas d§ännahß / taß attrohd D§iewibu /
14: Schäla§tibu vnd Ghodu.
15: 22. Ghuddris vsjä to Pilli tho Stippro /
16: vnd ghruh§ch winyo Spähku zaur winyo
17: Nhebäda§channu.
18: 23. Kaß śawu Mutt vnd Mehl pa§śarr-
19: gha / taß pa§śarrgha śawu Dweh§§el no Lixtu.
20: 24. Kaß Läppnis vnd Nhebehdneex gir /
21: tohp nicknis Zillwähx nośauktz / katters duß-
22: mohß Leppnibu parahda.
23: 25. Slinnx mirr§t ghribbädams / Ai§to
24: winya Rohkas nheghribb nheneeka darriet.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015