Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1637_Sal, 36. lpp., 23. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhebehdneex

1: 27. Kaß Labbibu patturr / tam lahd tee
2: Ļaudis / bett §wehti§channa nahk par to / kaß
3: pahdohd.
4: 28. Kaß labbumu meckleh / tam noteek
5: labb / bett kaß pehtz Nhelaimes d§ännahß /
6: tam taß notiex.
7: 29. Kaß śöw vs śawu wiļļahß / taß ißniex /
8: bett te Tai§§ni §aļļohß ka kahda Lappa.
9: 30. Kaß śawu pa§chu Nammu ap=bähdina /
10: tam buhß Weh§§ch par Manntu / vnd Jeg-
11: kam buhß tha prahtigha Kallpam buht.
12: 31. Tee aughļi tha Tai§§na gir tahß d§ie-
13: wibas Kohx / vnd weens Prahtiex śirrdighe
14: tohß Ļaudis vsjämm.
15: 32. Ja tam Tai§§nam wirß Semmes
16: ja=zee§ch / ka wehl wairahk taß Beßdeewiex
17: vnd Ghrezeneex ?
18: XII.
19: KAß śöw labpraht leekahß pamahziteeß /
20: taß taps Ghuddris / bett kaß nhemahzietz
21: ghribb buht / taß palleek Jegkis.
22: 2. Kaß rahms gir taß dabbu Eepreezena-
23: §channu no Kunghu / bett weens Nhebehdneex
24: pa§uhdena śöw pa§§chu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015