Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1637_Sal, 18. lpp., 18. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: nhebädadams

1: 12. Nicknis Wiers / nhetaißnis Wiers /
2: eet ar parwährtu Mutt.
3: 13. Mirrck§chkina ar Atzeems / §iemo ar
4: Kahyahms / rahda ar Pirrxteems.
5: 14. Dohma alla§ch ļaun vnd pahrwähr-
6: tu śawa` Śirrdy / vnd zeļļ Bahränu.
7: 15. Tapehtz winyam peepeh§che ta Nhe-
8: laime vseeß /vnd taps dries śalau§ietz/ ka neh-
9: kahda Pallid§iba teitan buhß.
10: 16. Schahß śe§§chas leetas eenied taß
11: Kunx / vnd py to śeptitu gir wingham iht ka
12: nheghant.
13: 17. Läpnas Atzis / nhepattee§śas Mehles /
14: Rohkas kattras nheno§eeghu§§chu A§śini
15: ißley.
16: 18. Śirrtz kattra Blehdibu dohma / Kayas
17: kattras ticku§chas gir Ghräku darriet.
18: 19. Nhepatteeß Leezeneex / katters nhebä-
19: dadams Mälus runna / vnd kaß Bahränu
20: §tarrpan Brahļeems darra.
21: 20. Manns Bährns / paghlabbo tohß
22: Baußlus tawa Tähwa / vnd nhe aismirr§ti
23: to Pawehle§chanu tawas Mahtes.
24: 21. (a) Śa§śeen tohß alla§chien vs tawu
25: Śirrdi / vnd karr tohß py tawu Kacklu.
26: (a)alij, §ariß.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015