Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 604. lpp., 9. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Aaronam

1: 29. Vnd kad tee Ļaudis no §kierehs / pallicka wings petitziex / §tip-
2: pris vnd droh§§ch / vnd śalied§enaya J§ra?l.
3: 30. Tadehļ tappa winjam dohta ta śalied§ena§chana tha Meera /
4: ka tam to Swehtibu / vnd tohs Ļaudis ghlapt / (alij gelbeht) vnd
5: winjam vnd winjai Śähklai to Ba§nizaskunga Ghodibu muh-
6: §chige turreht by.
7: 31. Jht ka ar David no to Czilltu Juda ta śalied§ena§chana darri-
8: ta gir / ka tickai weenam no winja Dähleems Koninjam buhs buht.
9: 32. Jht ta buhs arrid§an Aaronam vnd winja Śähklai Mante-
10: neekeems buht / ka mums Ghuddribu mahzyt / vnd winja Ļaudis pa-
11: rei§e walldiet buhs / ka winjo Buh§chana vnd Ghods nhe ißniektu /
12: bett mu§chige mu§cham py teems pallicktu.
13: XLVI. CAPUT.
14: JE§us Nave by dro§ch Wiers Karya` / vnd Prophets pehts
15: Mo§en.
16: 2. Katters leelus Karyus patturreya preek§chan teems Dee-
17: wa Jßred§äteems (ka winja Wahrdts dohdahs) vnd tohs attreebe
18: py teems Enaidenekeems / no kattreems tee śathwärti tappa / ka J§-
19: ra?ls śawu Manntibu dabbuitu.
20: 3. Wings gir §lawu dabbuyis / kad wings Rohku i§teepeh / vnd to
21: Sobinu ißwillka prett Pilleems.
22: 4. Kas gir śawu mu§chu tick dro§che §taweyis ? Wings ghu§tiya
23: tohs Enaidneekus ta Kunga.
24: 5. Winja dehļ kahweyahs ta Śaule / vnd kļua weena deena tick
25: garya ka diwi.
26: 6. Wings peeśautze to Auxtaku vnd Spehzigu / kad wings śawus
27: Enaidneekus wi§śur §peede / vnd tas Kunx tas Leelais paklau§śiya to /
28: vnd licka ļohte leelu Kru§śu kri§t / par teems Enaidneekeems.
29: 7. Vnd nokahwe tohs Prettineekus / kad tee nowillkahs. Vnd
30: tee Paggani nomanniya / kadi Eroht§chi §cheems by.
31: 8. Vnd ka tas Kunx patz klate Karya` by / vnd wings d§innahs pa-
32: ckaļ teems Spehzigeems.
33: 9. Vnd Mo§es laika` darriya wings / vnd Cabels Jephunna Dähls


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015