Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 599. lpp., 10. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Miggla

1: 20. Wings gir tick ballts / ka tas tohs Atzis aptum§śo / vnd tai
2: Śirdei jabrienoyahs par tahdu Diewänu leetu.
3: 21. Wings kratta to Śalnu wir§śon Semmes ka Śahli / vnd kad
4: Śal§t / tad tohp Läddas tappas / ka ghalli Kohkohs.
5: 22. Vnd kad taß auxts Seemelis puh§ch / tad kļuh§t tas Vdens
6: Läddus / kur Vdens gir / teitan puh§ch tahs pahre / vnd apwälk Vde-
7: nim ka kahdas Brunņas.
8: 23. Wings śamaita tohs Kallnus / vnd śadäd§ena tohs Tuxne§-
9: śes / vnd śakallte wiß kas §all§ch gir / ka Vgguns.
10: 24. Prettie to pallieds leela Miggla / vnd Ra§śa pehts Karr§tu-
11: mu / ta eepreezena wiß attkall.
12: 25. Czaur śawu Wahrdu aisleeds wings tai Juhrei / ka ta nhe iß-
13: plie§t / vnd gir Śallas widdu śehyis.
14: 26. Kattri vs Juhri braudtz / tee śacka no winjas bähdams / vnd
15: kattri mehs to d§irr§cham / apśubrynojamees.
16: 27. Turrpatt gir dywäni Brynumi / da§chadi Lohpi / vnd leelas
17: Siwis / §tarpan teems pa§§cheems parbrautz.
18: 28. Ar ih§śems Wahrdeems śakoht : Czaur winja Wahrdu pa-
19: §tahw wißnotaļ.
20: 29. Jep§che mehs dauds śackam / tad tatt§chu mehs nhe §pehyam
21: to pa§§neekt / ar weenu Wahrdu wings gir wiß.
22: 30. Jep§che mehs wißnotaļ ļohte teitzam / kas gir tas ? Wings
23: tatt§che wehl dauds auxtahx nhe ka wi§śi winja Darrbi.
24: 31. Tas Kunx gir nhe i§śackams{i§śackackams} leels / vnd winja Spähx gir bry-
25: niex.
26: 32. Slaweyeeta vnd teitzeeta to Kungu / czeek §pädami / wings
27: tatt§che gir wehl auxtahx.
28: 33. Teitzeeta to no wi§śu §pähku / vnd nhe mittaita.
29: 34. Wehl juhs nhe at§teep§śeeta.
30: 35. Kas gir winju red§eyis / kas no winju śatziet warrätu? Kas
31: warr winju tick auxte teikt / kah Wings gir ?
32: 36. Mehs räd§am no winja Darrbu to wißmaighumu / ai§to dauds
33: leelakas leetas gir mums pa§lähptas.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015