Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 597. lpp., 22. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: d§irxteliet

1: XLIII. CAPUT D. M. L.
2: 15. ES gribbu nu teickt ta Kunga Darrbu / aran to §wätu
3: Raxtu winja Darbu pa§luddenaht / ka es la§śiyis äßmu.
4: 16. Ta Śaule dohd wi§śai Pa§śaulai Ghaißmu / vnd
5: winjas Ghai§chums gir tas wi§śo §kaidrakais Ghai§chums.
6: 17. Arrid§an teems Swäteems no to Kungu wehl muh§cham nhe
7: gir dohdts / ka tee wi§śus winja Brinumus i§śatziet warrähtu. Ai§to
8: tas wi§śo walldiex Kunx gir tohs par leeke leelus darriyis / vnd wi§-
9: śas leetas par leeke leelas.
10: 18. Wings weens ißklau§śena to D§iļļumu / vnd to Czillwäko
11: Śirdes / vnd §inna ko tee dohma.
12: 19. Ai§to tas Kunx §inna wi§śas leetas / vnd räds kahda` laika` ickat-
13: tris notix.
14: 20. Wings pa§luddena kas pagayis / vnd kas nahkams gir / vnd iß-
15: §tah§ta kas §läppäns gir. Wings proht wi§śu Sleppenibu / vnd nhe
16: weena leeta gir winjam pa§lähpta.
17: 21. Wings parahda śawu Ghuddribu krahßne / vnd wings gir
18: muh§chige muh§cham.
19: 22. Ney to warr leelaku ney ma§aku darryt / vnd winjam nhe wee-
20: na Paddoma gir wayaga.
21: 23. Ka jauki gir wi§śi winja Darrbi / jeb§che ar mohkams weenu
22: d§irxteliet no teems ad§iet warr.
23: 24. Wiß d§iewo / vnd palleek alla§chien / vnd kur winjam tho gir
24: wayaga / gir tee wi§śi paklau§śigi.
25: 25. Alla§ch gir diwi prett diwi / vnd weens prett weenu / vnd ko
26: wings darra / the nhe attra§śi Wainu.
27: 26. Vnd gir ickattru iߧkieris / py kahdas leetas tas wayad§ehs.
28: 1. VNd kas warr winja Ghodibu ghanna ißluhkoht ? Winja Gho-
29: diba gir räd§ama py to Stippru leelu Auxtumu / py to §kai-
30: dru Stipprumu / py to jauku Debbes.
31: 2. Ta Śaule vslägdama / peeśacka winja to Deenu / ta gir weens
32: Brynumadarrbs tha Auxtaka.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015