Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 586. lpp., 16. rindiņa

1: 25. Da§§ch gir ghuddris ka wings patts dauds red§eyis vnd d§irrde-
2: yis gir / tas pallieds ar śawu Paddomu / vnd tam laimeyahs.
3: 26. Ghuddris Wyrs warr śawus Ļaudis mahziet / vnd darra ar
4: śawu Paddomu labb / vnd tam laimeyahs.
5: 27. Ghuddris Wiers kļuh§t ļohte teiktz / vnd wi§śi kattri to räds /
6: §laweh to.
7: 28. Jck kattram gir no§pree§ts laix d§iewoht / bett J§ra?ļa laikam
8: nhe gir Ghalls.
9: 29. Ghuddris kļuh§t py śaweems Ļaudeems auxts turrähtz / vnd
10: winja Wahrdtz palleek muh§chige.
11: XXXVIII. CAPUT D. M. L.
12: 30. Manns Bährns raugi kas tawi Mee§śi labb gir / vnd pee-
13: raugi / kas winjam nhe gir labb / to winjam nhe dohd.
14: 31. Ai§to wi§śenahd ick kattram nhe gir labb / vnd ick
15: kattris nhe gribb wi§śenahd.
16: 32. Nhe pahr=ähdees ar wi§śenahdu gharrdu Barribu / vnd nhe ry
17: peepeh§che.
18: 33. Ai§to dauds Ry§chana darra Nhew䧜älu / vnd Nhegau§cha
19: Riyeis dabbu Sarrnasgrai§i§chanu.
20: 34. Dauds gir riyu§chi ka tee mirru§chi gir / bett kas ghaddige ähd /
21: tas d§iewo illgake.
22: 1. CZeeni to Ahr§t ar peederrigu Dahwanu / ka tu to dabbui§śi / kad
23: wayaga buhs.
24: 2. Ai§to tas Kunx gir to raddiyis / vnd tahs Sahles nahk no to
25: Auxtaku / vnd Koninji czeena tohs.
26: 3. Ta Sinna§chana ta Ar§ta pa=auxtena winju / vnd darra to lee-
27: lu py leeleems Kungeems.
28: 4. Tas Kunx leek tahs Sahles no Semmes ißaukt / vnd Śaproh-
29: tiex nhe neezina tohs.
30: 5. Jo tas ruhktz Vdens śaltz tappa czaur weenu Kohku / ka winja
31: Spähku ad§iet by.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015