Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 566. lpp., 16. rindiņa

1: 11. Ka tas Lawis vhs laupi§chanas ghluna / tha aisgrahb pehtz
2: tee Ghräki to ļaunudarritayu.
3: 12. Deewabiyatais runna alla§chien kas pallied§ige gir / bett Je-
4: ckis ghro§ahs ka Mehneß.
5: 13. Kad tu §tarpan Nheśaprohtigeems e§śi / tad jem währa / ko
6: laix czee§t gribb / bett §tarpan Śaprohtigeems warri tu darridams
7: darrieht.
8: 14. To Jecko Walloda gir par leeku apnitziga / vnd winjo Smee-
9: §chana gir tickai Ghräki / vnd tas wehl ar to kußloyahs.
10: 15. Kur dauds d§ir§ch Deewu minnam / teh Matti czeļļahs §tah-
11: wu / vnd winjo Ree§chana darra / ka Au§śis aisdarritinas gir .
12: 16. Kad tee Läppni kohpa barrahs / tad attlätz A§śino ißlee§chana
13: pehtz / vnd apniek klau§śiet / kad tee śöw tha śalammayahs.
14: 17. Kas §läppänus leetus iߧtah§ta / tam nhe kļuh§t wairs titzähtz /
15: vnd muh§cham peetitzigu Draugu nhe dabbuis.
16: 18. Turri tawu Draugu czeenige / vnd turri winjam ko tu śohli.
17: 19. Bett ja tu winja §leppenibu iß=§tah§ti§śi / tad tu winju wairs
18: nhe at=dabbui§śi.
19: 20. Kas śawu Draugu pammätt / tam ghann tick ghau§che no-
20: teek / ka kamlabba winja Enaidneex iߧpruhk.
21: 21. Jht ka kad tu Puttnu no Rohkas ißlaid / ta gir / kad tu tawu
22: Draugu pamett.
23: 22. Tu to nhe śagrahb§śi / töw nhe wajaga tam pehtz tetzeht / wings
24: gir par leeku taļe noh§t / wings gir iß=§prutzis / ka kahda Stirrna no
25: §la§du.
26: 23. Wahtis warr śad§edeht / Lah§tus warr śalied§enaht.
27: 24. Bett kas §läppänus leetus iß=§tah§ta / tas gir labbs biyis.
28: 25. Kas ar Atzeems mirk§chkina / tam nhe gir labbs Prahtz / vnd nhe
29: leekahs no to nogree§tees.
30: 26. Töwis preek§cha mahk wings mylige runnaht / vnd teitz ļohte
31: ko tu runna / bett no aismugguru runna wings czittade / vnd pahr-
32: groh§a töw tawus Wahrdus.
33: 27. Es nhe weenu leetu wairahk eniedu / ka to / vnd tas Kunx to
34: arrid§an enied.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015