Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 565. lpp., 1. rindiņa

1: 22. Skai§ta Śeewa kattra ghodiga palleek / gir ka tahs §kaidras
2: Śwetzes / vhs to §wätu Luckteri.
3: 23. Śeewa / kattrai peetitziex Prahtz gir.
4: 24. Gir ka tee Sälta Stabbi vs teems Śuddraba Kräßleems.
5: XXVII. CAPUT D. M. L.
6: 25. DJwi leetas gir / kattri man śahp / vnd ta tre§§cha darra
7: mann dußmus.
8: 26. Kad kahdam ghodigam Karyawieram pehtz Nab-
9: bad§ibu czee§t leek / vnd tohs ghuddrus Runnaskungas pehtz ghalla
10: neezina.
11: 27. Vnd kas no ih§tenas Titzibas no§kirrahs / py nhetaißnu Titzi-
12: bu / Scho gir Deews tam Sobenim pa§uhdenayis.
13: 28. Prettzeneex warr śöw par Nhetaißnibu ar mohku śargatees /
14: vnd Bohdneex par Ghräkeems.
15: 1. AJ§to tahs Manntas dehļ dauds nheparei§e darra / vnd kattri
16: gribb baggati kļuht / nogree§ch Atzis noh§t.
17: 2. Ka kahtz Nagglis Muhri §tarpan diweems Ackmineems turrahs.
18: 3. Ta turrahs arrid§an tee Ghräki §tarpan Pirtzeyu vnd Pahrde-
19: weyu.
20: 4. Ja wings no Śirdtz nhe turrahs eek§chan ta Kunga biya§cha-
21: nas / tad winja Namms drys kļuhß ißpoh§tietz.
22: 5. Śiyoht / palleek nhe§kie§tums Śeeta / ta / ko tas Czillwäx d§ir-
23: rahs / tad peeliep alla§ch kaßlabba no nhe§kie§tibas.
24: 6. Ka ta Krahs apluhko tohs jaunus Pohdus / ta arrid§an ta Nhe-
25: laimiba aprauga ta Czillwäka Prahtu.
26: 7. Pi Augļeems warr nomannieht / ka tas Kohx glabbahtz gir / tha
27: arrid§an pi Wallodas warr nogi§t / kada ta Śirdtz gir.
28: 8. Töw nhe buhs nhe weenu teickt / tu e§śi tad to d§irdeyis / ai§to pi
29: Wallodäs warr Wieru pa§iet.
30: 9. Ja tu §taigah§śi tai Taißnibai pehtz / tad tu to dabbui§śi / vnd
31: apwilxi ka kahdus krahßnus Swahrkus.
32: 10. Puttni turrahs śöw pi śawu kahrtu / tha turrahs śöw ta Tee§śi-
33: ba pi teems / kattri tai packlau§śigi gir.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015