Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 563. lpp., 28. rindiņa

1: Ghalwa / vnd nhe weena Dußmiba tick ghruta ka Śeewas Duß-
2: miba.
3: 23. Labbis es gribbätu py Lauweems vnd Puhkeems d§iewoht /
4: nhe ka py ļaunas Śeewas.
5: 24. Kad tha ap§kai§t / tad ta śaweebyahß / vnd kļuh§t tick nhe-
6: gannta ka kahtz Mayß.
7: 25. Tahs Wyram buhs winjas dehļ kaunheteeß / vnd kad winjam
8: taß tohp pahrmä§ts / tad tas winjam Śirdi Śahp.
9: 26. Wi§śa Dußmiba ma§a gir prett Śeewas Dußmibu / laid tai
10: tas noteek / kas teems Beßdeewigeems noteek.
11: 27. Tehr§iga Śeewa gir Rahmam Wieram ka kahtz §mill§chains
12: Czell§ch Wätzam Wyram auxte jakahp.
13: 28. Nhe leetzees töw peewilltees / ka tha §kai§ta gir / vnd tadehļ tahs
14: nhe eekaroyees.
15: 29. ***
16: 30. Kad Śeewa to Wieru baggatu darra / tad gir turr tickai
17: Ree§chana / Neewa§chana / vnd leels Kauns.
18: 31. Ļauna Śeewa darra behdigu Śirdi / nhejauku Waigu / vnd
19: to Śirdtz Śahp.
20: 32. Śeewa / kattra śawu Wyru nhe eepreezina / tha darra to ap-
21: nicku§chu py wi§śahms leetahms.
22: 33. Tee Ghräki nahkahs no weenas Śeewas / vnd tahs dehļ buhs
23: mums wi§śeems mirrth.
24: 34. Ka tam Vdenim nhe buhs Waļļu doht / iht ta tai Śeewi nhe
25: buhs śawu Waļļu doht.
26: 35. Nhe gribb tha pehtz tawu Prahtu darriet / tad §kirrees no tahs.
27: XXVI. CAPUT.
28: LAbb tam / kam ghodiga Śeewa gir / tas d§iewo ohterteek
29: tick ilge.
30: 2. Darba Śeewa gir śawam Wieram Preex / vnd darra
31: tam di§chanu meerigu d§iewo§chanu.
32: 3. Ghodiga Śeewa gir krahßnis Dawans / vnd kļuh§t tam doh-
33: ta / kas Deewu bija.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015