Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 553. lpp., 10. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Emautu

1: 28. Mälloht gir Czillwäkam weena kauniga leeta / vnd tas muh-
2: §cham neh warr ghoda` kļuht.
3: 29. Śaprohtiex Wiers patz śöw ghoda` czeļļahs / czaur śawu ghud-
4: dru Wallodu / vnd ghuddris Wiers gir mieliex vnd czeeniex py lee-
5: leems Kungeems.
6: 30. Kas vs śawu Tyrumu ticku§che §trahda / tas darra śawus
7: Ghubbus leelus / vnd kas śöw py leeleems Kungeems turrahs / ka tas
8: myliex vnd czeeniex gir / tas warr dauds ļaun nowehr§t.
9: 31. Edawenahtas leetas apmahni tohs Ghuddrus / vnd leek teems
10: Emautu Mutteh / ka tee nhe warr śohdieth.
11: 32. Śaprohtiex Czillwähx / kas nhe leekahs peekahpteeß / vnd
12: aprakta Mannta / ko tee diwi pallieds?
13: 33. Labbahk gir / ka tas Nheguddris śöw pa§lehpjahs / nheka taß
14: Ghuddris.
15: XXI. CAPUT.
16: MAns Bährns / e§śi tu Ghräkoyis / tad mittehyees / vnd luhds /
17: ka töw tee pirme arid§an peedohte kļuh§t.
18: 2. Bähds preek§chan teems Ghräkeems / ka preek§ch pa§§chas
19: T§chußkas / ai§to ja tu to aiskar§śi / tad winja töw maitah.
20: 3. Winja Sobi gir ka Lauwas Sobi / (pleh§śiga Swära) vnd
21: mehrdeh to Czillwäku.
22: 4. Jck kattri Ghräki gir ka kahtz aß Sobins / vnd ewaino ka nhe
23: weens d§eedenaht war.
24: 5. Kaß Waru vnd Nhepattee§śi darra / buhs pehtz ghalla Deedel-
25: neekam kļuht / vnd kas läppnis gir / pehtz ghalla nahk no Śätas
26: vnd Äkas.
27: 6. Ai§to tick dries ka tas Nabbax śautz / tad d§ird to Deews / vnd ta
28: Attreep§chana peepeh§che nahx.
29: 7. Kas nhe leekahs śöw śatzieteeß / tas gir jau vs ta Beßdeewiga czeļļu.
30: 8. Vnd kas Deewu by§tahs / tas jäm to wära / bett kas wehl par
31: to Ghrä§cho / to räds Deews no talenes / vnd Śaprohtiex ghanna
32: nomanna / ka tas śamaitaht gribb.
33: 9. Kas śawu Äku darra ar czitto Ļau§cho Manntu / tas krau§tahs
34: Ackminis śöw par Beddri. (alij dohb.)


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015